Strona Główna

ORGANIZATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

Zespół do spraw pieczy zastępczej

 

Zadania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej:

 

 1. Prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka
 2. Kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych
 3. Organizowanie szkoleń dla kandydatów na pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka
 4. Organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego, rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka
 5. Zapewnienie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą w szczególności w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych
 6. Dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej
 7. Zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających
 8. Organizowanie opieki nad dzieckiem, w przypadku, gdy rodzina zastępcza albo prowadzący rodzinny dom dziecka okresowo nie może sprawować opieki, w szczególności z powodów zdrowotnych lub losowych albo zaplanowanego wypoczynku

 

Z dniem 01.01.2012r rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka z terenu Powiatu Koneckiego, które posiadają staż mniejszy niż 3 lata, objęte zostaną opieką koordynatora pieczy zastępczej, którego wyznaczy organizator pieczy zastępczej.

 

Zadania koordynatora pieczy zastępczej:

 

 1. Udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej
 2. Przygotowanie we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, planu pomocy dziecku
 3. Pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu
 4. Zapewnienie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej
 5. Zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacja prawną
 6. Udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej

Osoby usamodzielniane

Osoby usamodzielniane

Placówki opiekuńczo - wychowawcze

PLACÓWKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE

 

 

Placówka Rodzinna w Brodach
Brody 50 a
26-200 Końskie
Tel. 41 372 06 50

 

Placówka Rodzinna w Kawęczynie
Kawęczyn
26-212 Smyków
Tel.: 41 373-98-03

 

Wielofunkcyjna Placówka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Stąporkowie
Ul. Staszica 6
26-220 Stąporków
Tel./fax: 41 374-00-05

 

 

Placówka Rodzinna w Brodach

 

Brody 50 a

26-200 Końskie

Tel. 41 372 06 50

 

 

Placówka Rodzinna w Brodach powstała 10.09.2003 r. Jest to placówka zapewniająca całodobową opiekę i wychowanie dzieciom całkowicie i częściowo pozbawionym opieki rodziców.

Prowadzona jest przez małżeństwo Agnieszkę i Andrzeja Długosz, którzy ukończyli w Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym w Kielcach szkolenie PRIDE: Rodzinna Opieka Zastępcza/Adopcja uprawniające do pełnienia funkcji: Rodzinnego Domu Dziecka.

Placówka posiada 8 miejsc.

Na podstawie Zarządzenia Nr 4/2018 Starosty Koneckiego z dnia 12 stycznia 2018 r. średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w Placówce Rodzinnej w Brodach wynoszą 3.028,00 zł.

 

 

Placówka Rodzinna w Kawęczynie

 

Kawęczyn

26-212 Smyków

Tel.: 41 373-98-03

 

 

Placówka Rodzinna w Kawęczynie funkcjonuje od 01.12.2004 r.

Jest to placówka zapewniająca całodobową opiekę i wychowanie dzieciom całkowicie i częściowo pozbawionym opieki rodziców.

Prowadzona jest przez małżeństwo Elżbietę i Janusza Borkowskich, którzy ukończyli w Ośrodku Adopcyjno - Opiekuńczym w Kielcach szkolenie PRIDE: Rodzinna Opieka Zastępcza/Adopcja uprawniające do pełnieni funkcji: Rodzinnego Domu Dziecka.

Placówka posiada 8 miejsc.

Na podstawie Zarządzenia Nr 4/2018 Starosty Koneckiego z dnia 12 stycznia 2018 r. średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w Placówce Rodzinnej w Kawęczynie wynoszą 3.300,00 zł.

 


 

W dniu 27 września 2013r., w związku z akcją Wojewody Świętokrzyskiego „Potrzebuję Rodziców od Zaraz” w Placówce Rodzinnej w Kawęczynie odbyło się spotkanie integracyjne przedstawicieli placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego i rodzin zastępczych z terenu województwa świętokrzyskiego. Organizatorem spotkania był Wojewoda Świętokrzyski, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Końskich, w Końskich, Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa oraz Placówka Rodzinna w Kawęczynie.

Spotkanie było okazją do świętowania 10 - lecia Stowarzyszenia Rodzicielstwa Zastępczego oraz jubileuszy funkcjonowania zawodowych rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego z terenu województwa świętokrzyskiego.

W spotkaniu wzięli udział:

Wojewoda Świętokrzyski – Pani Bożentyna - Pałka Koruba, a także:

Wicestarosta Konecki – Pana Andrzej Marek Lenart,

Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – Pani Renata Segiecińska wraz z pracownikami,

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich – Pani Jadwiga Życka z pracownikami,

Wójt Gminy Smyków – Pana Józef Śliz,

Wicewójt Gminy Smyków – Pan Radosław Orzelski

Dyrektor Wielofunkcyjnej Placówki Pomocy Dziecku i Rodzinie w Stąporkowie – Pani Monika Krawczyk

Dyrektor Zespołu Szkół w Miedzierzy – Izabela Basiak

Członkowie Stowarzyszenia Zastępczego Rodzicielstwa z przewodniczącym Stanisławem Wyrozumskim.

Spotkanie to było okazją do wymienienia się w gronie przyjaciół doświadczeniami związanymi z pełnieniem tak trudnej roli, jaką jest rola rodzica zastępczego.