FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ - PROJEKT PARTNERSKI "ZIELONE ŚWIATŁO"

 

Tablety dla uczestników projektu „Zielone światło”

 

Powiat Konecki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich w związku z realizacją  projektu pn. „Zielone światło” w ramach RPO WŚ 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, zakupiło w miesiącu lipcu br. 58 sztuk tabletów dla wychowanków pieczy zastępczej oraz usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej.

 

Zakup ww. sprzętu komputerowego umożliwi rozwój kompetencji cyfrowych u dzieci i młodzieży, ułatwi im dostęp do treści internetowych, które, mając na uwadze obecny stan epidemii w naszym kraju, są niezbędne do realizacji procesu dydaktyczno – edukacyjnego oraz umożliwi uczestnictwo w zajęciach szkolnych w trybie online.

 

Wyposażenie dzieci przebywających w pieczy w tego typu nowoczesny sprzęt jest również szansą na wyrównanie różnic ekonomicznych.

 

Całość zadania jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

 


 

 

 

Warsztaty pt. „Akademia rodzica zastępczego”

 

W związku z realizacją projektu „Zielone światło” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, w dniu 10.07.2020 r. odbyło szkolenie dla osób sprawujących pieczę zastępczą pt. „Akademia rodzica zastępczego”. W ww. zajęciach wzięła udział kolejna grupa rodziców zastępczych biorących udział w projekcie.

 

W trakcie szkolenia osoby pełniące funkcję rodzin zastępczych zapoznały się z tematyką cyberprzemocy i zagrożeń wynikających z nadużywania przez dzieci i młodzież Internetu.

 

Szkolenie, w związku ze stanem epidemii w kraju związanym  z  wirusem SARS-CoV-2 odbyły się  z zachowaniem środków ostrożności.

 

 

 


 

 

 

Warsztaty dla wychowanków pieczy zastępczej dotyczące zagrożeń w sieci

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich, po dłuższej przerwie wznowiło realizację warsztatów dotyczących zagrożeń w sieci dla wychowanków pieczy zastępczej w wieku 15 – 19 lat. W zajęciach, które odbyły się dnia 3 lipca 2020 r. w siedzibie Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Końskich, wzięło udział 10 dzieci.

 

Szkolenie prowadzone przez koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej miało na celu podniesienie kompetencji w zakresie reagowania na niebezpieczne sytuacje doświadczane przez młodzież online oraz profilaktykę zagrożeń w sieci.

 

Całość zadania współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

 

Spotkanie, z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju, odbyło się z zachowaniem środków ostrożności (zachowany dystans, stosowanie środków ochronnych takich jak: maseczki, rękawiczki, płyny dezynfekcyjne).

 

 

 


 

 

 

Wznowienie spotkań grup wsparcia dla rodziców zastępczych i dyrektorów placówek opiekuńczo – wychowawczych

 

       W dniach 03.06.2020 r. i 10.06.2020 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich  odbyły się grupy wsparcia dla rodzin zastępczych i dyrektorów placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego – uczestników projektu „Zielone światło” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. 

 

      Spotkania, z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju, odbyły się z zachowaniem środków ostrożności (zachowany dystans, stosowanie środków ochronnych takich jak: maseczki, rękawiczki, płyny dezynfekcyjne).

 

     Uczestnicy grup wsparcia dzielili się swoimi doświadczeniami związanymi ze zdalnym nauczaniem wychowanków pozostających pod ich opieką, a także innymi problemami wynikającymi z wprowadzenia czasowej izolacji.

 

      Przedstawiciele rodzin zastępczych wyrazili zadowolenie i zgłosili chęć udziału w ponownych spotkaniach.

 


 

GRUPOWE DORADZTWO ZAWODOWE

 

W dniu 22 lutego 2020 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich odbyło się grupowe doradztwo zawodowe dla 23 wychowanków pieczy zastępczej po 15 roku życia i 8 usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej – uczestników projektu partnerskiego pn. „Zielone światło”.

 

Doradcy zawodowi prowadzili zajęcia w trzech grupach. Podczas ośmiogodzinnych spotkań warsztatowych pomagali młodzieży w nakreśleniu ścieżki rozwoju zawodowego, przygotowywali do rozmów kwalifikacyjnych, uczyli poprawnego pisania CV, listu motywacyjnego, dostarczyli również wiedzy w zakresie poszukiwania pracy.

 

Skuteczne poradnictwo zawodowe przeciwdziała wykluczeniu społecznemu młodzieży, pomaga w dokonywaniu trafnych wyborów zawodowych oraz ścieżek edukacyjnych, wzmacnia poczucie wartości młodych ludzi, co pozwala im trafniej określać swoje umiejętności, kompetencje i zainteresowania.

 

 

 

 

  

 

 

 

Podsumowanie działań realizowanych w ramach projektu „Zielone światło” w 2019 r.

 

Za nami pierwsze osiem miesięcy realizacji projektu partnerskiego pn. „Zielone światło” w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

 

Do projektu przystąpiło 255 uczestników.

 

Powiat Konecki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich – Lider projektu w ramach zadania pn. Wsparcie systemu pieczy zastępczej realizowało: specjalistyczne poradnictwo prawne, psychologiczne i pedagogiczne, zajęcia logopedyczne. 31 wychowanków pieczy zastępczej powyżej 15 roku życia wzięło udział w indywidulanym doradztwie zawodowym. 50 dzieci otrzymało wsparcie w postaci indywidualnych zajęć edukacyjnych, zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami. Do końca 2019 r. przeprowadzono łącznie 600 godzin zajęć z matematyki, języka polskiego, języka angielskiego, fizyki, chemii, biologii. 88 osób otrzymało karnety na basen oraz materiały szkoleniowe. Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej przeprowadzili dla dzieci warsztaty na temat zagrożeń w sieci, natomiast dla rodziców zastępczych zajęcia pn. „Akademia rodzica zastępczego”. Jeden raz w miesiącu odbywały się grupy wsparcia dla rodziców zastępczych i dyrektorów dwóch placówek rodzinnych z terenu powiatu koneckiego. 25 wychowanków pieczy zastępczej i 10 rodziców zastępczych wzięło udział w 2 – dniowym  wyjeździe edukacyjnym pt. „Wspieramy dziecięcą wyobraźnię” do Bałtowa. W dwóch gminach z terenu powiatu koneckiego przeprowadzono doradztwo w zakresie tworzenia rodzinnych form pieczy zastępczej.

 

Fundacja TUO PORTU Twoja Bezpieczna Przystań z Kielc – partner projektu, dzięki wsparciu finansowemu z EFS uruchomiła na terenie Końskich gabinet integracji sensorycznej. Dokonano kompleksowego wyposażenia sali do diagnozy i terapii SI w specjalistyczny sprzęt podwieszany i naziemny. Wychowankowie pieczy zastępczej zostali objęci terapią SI natomiast opiekunowie dzieci - indywidualnymi konsultacjami z zakresu integracji sensorycznej oraz tworzenia optymalnych warunków rozwoju dziecka. Prowadzone działania cieszą się dużym zainteresowaniem. Dzieci uczęszczają na zajęcia z bardzo dużym zaangażowaniem i motywacją.

 

Gmina Końskie/Miejsko–Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich po zrekrutowaniu 124 uczestników realizował w 2019 r. następujące zadania: indywidualne konsultacje z rodzinami prowadzone przez asystentów rodzin (208 godzin zajęć), zajęcia z poradnictwa psychologicznego (91 godzin zajęć), zajęcia z edukacji rodzin (104 godziny zajęć), których celem było dążenie do psychospołecznego i fizycznego kształtowania zdrowia członków rodzin, terapię zajęciową (39 godzin zajęć), grupy wsparcia dla rodzin w kryzysie (26 godzin zajęć), mediacje dla rodzin w kryzysie, indywidualne zajęcia z rodziną prowadzone przez psychologa dziecięcego, indywidualne zajęcia specjalistyczne z rodziną realizowane przez terapeutę rodzinnego (20 godzin zajęć), spotkania edukacyjno – kulturalno – okolicznościowe.

 

Realizacja projektu umożliwiła poszerzenie dotychczasowej oferty w istniejącej na terenie gminy Końskie - Placówce Wsparcia Dziennego prowadzonej w formie specjalistyczno-opiekuńczej o: zajęcia turystyczno-rekreacyjne dla dzieci, socjoterapię, zajęcia komputerowe, korepetycje z języka angielskiego i niemieckiego. W siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich wykonano remont i adaptację dodatkowych pomieszczeń w celu utworzenia „Pokoju przyjaznego dziecku i rodzinie” oraz zakupiono wyposażenie m.in. meble, elementy sensoryczne, które pozwolą aktywnie oddziaływać na dzieci. „Pokój przyjazny dziecku i rodzinie” powstał, aby dostosować pracę z dzieckiem i rodziną do obowiązujących standardów.

 

Dzięki dofinansowaniu ze środków EFS w ramach projektu „Zielone  światło” udało się również zwiększyć i rozszerzyć dotychczasową ofertę wsparcia w Placówce Wsparcia Dziennego „Dobra Przestrzeń” prowadzonej przez Gminę Stąporków/Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie. Dla podopiecznych placówki zorganizowano zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe, zajęcia wspierające integrację oraz terapeutyczne, tj: robotyka, biofeedback, dogoterapia, rewalidacja, animator zabaw. W celu kompleksowego wsparcia rodziny 10 rodziców wzięło udział w zajęciach z coachingu rodzicielskiego. Ponadto w ramach projektu na terenie Placówki została   zorganizowana   wystawa   robotów   „Dzień   z   robotami” oraz zorganizowano 2 wycieczki: do Krakowa oraz do Centrum Nauki „Eksperymentarium” w Łodzi.

 

 Dużym wyzwaniem w roku 2019 było przeprowadzenie w ramach projektu remontu i adaptacji budynku po dawnym gimnazjum w Słupi Koneckiej w celu utworzenia świetlicy środowiskowej. Partner Projektu – Gmina Słupia Konecka/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupi będzie realizować w ww. placówce w roku 2020 zajęcia językowe, informatyczne, plastyczno – manualne, korepetycje wg. indywidualnych potrzeb dla 30 dzieci. Świetlica dzięki środkom pozyskanym z EFS została wyposażona w niezbędny sprzęt. Dodatkowo gmina zakupiła komfortowy samochód -  9 – osobowy typu BUS mającego dowozić dzieci na zajęcia do ŚŚ.

 

 

 


 

 

 

 

Warsztaty pt. „Akademia rodzica zastępczego”

 

Dnia 09.12.2019 r. koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej PCPR w Końskich przeprowadzili w ramach projektu „Zielone światło” szkolenie pt. „Akademia rodzica zastępczego”. W zajęciach wzięło udział 10 osób sprawujących pieczę zastępczą.

 

Podczas szkolenia rodzice zastępczy zapoznali się nie tylko z tematyką cyberprzemocy, ale również zagadnieniami dotyczącymi siecioholizmu oraz uzależnienia dzieci i młodzieży od gier komputerowych.

 

Następna edycja szkolenia odbędzie się w 2020 roku.

  

 

Świąteczne spotkanie grupy wsparcia rodzin zastępczych

 

      W dniu 04.12.2019r., w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Końskich odbyło się świąteczne spotkanie grupy wsparcia rodzin zastępczych i dyrektorów placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego  związku z realizacją projektu „Zielone światło” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.  Cykliczne spotkania z rodzinami zastępczymi to jedna z form propagowania idei rodzicielstwa zastępczego oraz integrowania się rodzin zastępczych.Życzenia świąteczne zaproszonym rodzinom zastępczym złożył Starosta Konecki – Pan Grzegorz Piec oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich – Pani Urszula Przygodzka. Wszyscy  uczestnicy, poza tradycyjną wymianą życzeń rozmawiali przy świątecznym stole o zbliżających się Świętach Bożego Narodzenia  a przy okazji wymieniali się doświadczeniami nabytymi w trakcie pełnienia funkcji rodziny zastępczej.  Na koniec spotkania wszyscy mieli okazję do rozmowy w czasie słodkiego poczęstunku. Świąteczne spotkanie rodzin zastępczych było okazją do wzajemnej integracji opiekunów zastępczych. Podczas spotkania towarzyszyła radosna, życzliwa i rodzinna atmosfera.

 

 

 

 

 


 

 

Warsztaty dla wychowanków pieczy zastępczej dotyczące zagrożeń w sieci

 

W związku z realizacją projektu „Zielone światło” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, dnia 08.11.2019 r. i 22.11.2019 r. odbyły się dwa czterogodzinne warsztaty dotyczące zagrożeń w sieci dla wychowanków pieczy zastępczej w wieku 8 – 14 lat.

 

Zajęcia przeprowadzone przez koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej PCPR w Końskich miały na celu podnieść świadomość dzieci i młodzieży na temat niebezpieczeństw związanych z użytkowaniem Internetu.

 

 

 


 

 

Doradztwo w zakresie tworzenia rodzinnych form pieczy zastępczej

 

W dniach 29.10.2019 r. i 15.11.2019 r. na terenie Miasta i Gminy Końskie oraz Gminy Słupia Konecka koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej PCPR w Końskich prowadzili doradztwo w zakresie tworzenia rodzinnych form pieczy zastępczej.

 

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zobowiązuje samorządy do rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej, których celem powinny być działania profilaktyczne i przejście od opieki instytucjonalnej do opieki rodzinnej (tzw. deinstytucjonalizacja). 

 

Dyżury koordynatorów odbyły się w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupi. Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji rodziny zastępczej mogły uzyskać niezbędne informacje oraz otrzymać specjalne przygotowane materiały informacyjne dotyczące tematyki związanej z pieczą zastępczą.

 

Działanie było realizowane w ramach projektu „Zielone światło” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

 

 

 

 


 

 

Indywidualne doradztwo zawodowe dla uczestników projektu „Zielone światło”

 

      W dniach 28 - 31 października 2019 roku oraz 5 - 7 listopada 2019 roku w siedzibie PCPR w Końskich odbywały się 3 – godzinne indywidualne spotkania wychowanków pieczy zastępczej po 15 roku życia oraz usamodzielnianych wychowanków z doradcami zawodowymi.

 

      Podczas zajęć każdy z uczestników został przebadany pod kątem predyspozycji zawodowych. Specjaliści pomogli nakreślić młodzieży ścieżki rozwoju zawodowego, przygotowali ich do rozmów kwalifikacyjnych, nauczyli poprawnego pisania CV, przekazali wiedzę w zakresie poszukiwania pracy. Łącznie w zajęciach wzięło udział 31 osób.

 

      Zadanie było współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych, Poddziałania 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

 

 

 

 

 


 

 

Dwudniowy wyjazd edukacyjny do Bałtowa

 

dla wychowanków pieczy zastępczej i rodziców zastępczych

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich w związku z realizacją projektu „Zielone światło” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, zorganizowało w dniach 18 - 19 października 2019 roku dla 25 dzieci i 10 rodziców zastępczych 2 - dniowy wyjazd edukacyjny do Bałtowa  p.n. „Wspieramy dziecięcą wyobraźnię”.

 

W Bałtowskim Kompleksie Turystycznym, zarówno na dzieci jak i dorosłych czekało wiele atrakcji. Uczestnicy wyjazdu zwiedzili ścieżkę dydaktyczną podzieloną na okresy geologiczne, przy której ustawione są naturalnej wielkości modele ponad 100 dinozaurów. W Galerii Stary Młyn podziwiali wyroby sztuki ludowej – garnki, zabawki, rzeźby, obrazy, kosze oraz zapoznali się z tradycyjnym sposobem przerabiania mąki na ziarno. W Skansenie Pszczelarskim uczestnicy wyjazdu poznali różne rodzaje uli i dowiedzieli się, czemu pszczoły są dla nas takie ważne.

 

Nie zabrakło również czasu na zwiedzanie Parku Safari oraz zabawę i relaks w Bałtowskim Parku Rozrywki.          

 

Opracowanie: Anna Prasał

 

 


 

 

 

Spotkanie Zespołu Zarządzającego projektem „Zielone światło”

 

W dniu 27 września 2019 r. w siedzibie PCPR w Końskich odbyło się drugie spotkanie przedstawicieli Zespołu Zarządzającego projektem „Zielone światło”, realizowanym w ramach RPO WŚ 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

 

Na spotkaniu omówiono następujące tematy:

 

 1. Aneks do umowy o dofinansowanie projektu, aneks do umowy o partnerstwie dotyczący przekazywania i zasad wykorzystania kosztów pośrednich.
 2. Dane wrażliwe uczestników projektu w formularzach zgłoszeniowych.
 3. Powierzenie przetwarzania danych osobowych Wykonawcom - obowiązek informowania Instytucji Zarządzającej o zamiarze powierzania przetwarzania danych osobowych.
 4. Zamówienia publiczne - system SL2014.
 5. Baza personelu – system SL2014.
 6. Kwartalne harmonogramy form wsparcia.
 7. Zasada niedyskryminacji i równości szans kobiet i mężczyzn.
 8. Nowe wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków.
 9. Rejestry prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

 


 

 

 

 

Grupa wsparcia dla rodziców zastępczych

 

i dyrektorów placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego

 

W ramach realizowanego przez Powiat Konecki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich projektu partnerskiego pn. „Zielone światło”, w okresie od 17.05.2019 r. do 31.08.2019 r. odbyły się 3 spotkania grup wsparcia dla 28 rodziców zastępczych oraz 2 dyrektorów placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego.

 

Pierwsze spotkanie organizacyjne miało na celu wypracowanie zasad grupy oraz wzajemnych relacji. Tematem kolejnych spotkań było bezpieczeństwo podczas wakacji, współpraca rodziców zastępczych ze szkołą.

 

 

 


 

 

INFORMACJA

 

Powiat Konecki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich, w związku z realizacją projektu pn. „Zielone światło” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 9, Działanie 9.2 Ułatwianie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, prowadzi działania mające na celu promocję rodzicielstwa zastępczego.

 

Doradztwo w zakresie tworzenia rodzinnych form pieczy zastępczej realizowane będzie we wszystkich gminach powiatu koneckiego.

 

Plakat promujący akcję

 

 

 


 

 

 

 

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu partnerskiego pn. „Zielone światło”

 

Dnia 9 lipca 2019 roku Powiat Konecki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich podpisali umowę o dofinansowanie projektu pn. „Zielone światło” w ramach Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych – nabór projektów w formule projektów terytorialnych (projektu pozakonkursowe dla PCPR).

 

W imieniu Powiatu Koneckiego/Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich umowę podpisali: Pani Urszula Przygodzka – Dyrektor PCPR  w Końskich oraz Pani Edyta Drążkiewicz  - Skarbnik Powiatu Koneckiego, natomiast w imieniu Instytucji Zarządzającej RPO WŚ na lata 2014-2020 umowę podpisali: Pan Andrzej Bętkowski – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Pani Renata Janik – Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego oraz Pani Maria Fidzińska–Dziurzyńska – Skarbnik Województwa Świętokrzyskiego.

 

Projekt partnerski realizowany jest przez Powiat Konecki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich pełniących rolę Lidera oraz czterech Partnerów: Gminę Końskie/Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich, Gminę Stąporków/Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie, Gminę Słupia Konecka/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupi oraz Fundację „TUO PORTU” TWOJA BEZPIECZNA PRZYSTAŃ z Kielc.

 

Całkowita wartość projektu wynosi 3 475 110,00 zł., kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego to 3 214 476,75 zł. 

 

Okres realizacji projektu: 01.05.2019 r. – 31.10.2021 r.

 

 

 

 

 


 

 

 

Ruszyła rekrutacja do projektu „Zielone światło”

 

Informujemy, że dnia 1 maja 2019 roku rozpoczęliśmy realizację projektu partnerskiego „Zielone światło” w ramach Osi Priorytetowej 9, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

 

Grupę docelową PCPR w Końskich stanowi:

 

 • 50 wychowanków pieczy zastępczej,
 • 8 usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej,
 • 28 rodziców zastępczych oraz 2 dyrektorów placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego,
 • 6 kandydatów do pełnienia funkcji zawodowej i niezawodowej rodziny zastępczej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka.

 

Formy wsparcia:

 

 • specjalistyczne poradnictwo prawne, psychologiczne, pedagogiczne,
 • indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe,
 • kursy, staże,
 • zajęcia logopedyczne, psychoterapeutyczne,
 • indywidualne zajęcia edukacyjne,
 • obozy edukacyjne wzmacniające kompetencje cyfrowe,
 • karnety na basen w celu profilaktyki zdrowia,
 • warsztaty dotyczące procesu usamodzielnienia, zagrożeń w sieci,
 • warsztaty wzmacniające kompetencje opiekuńczo – wychowawcze,
 • wyjazdy integracyjne, pikniki z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego,
 • grupy wsparcia dla rodziców zastępczych,
 • szkolenie kandydatów na zawodowe i niezawodowe rodziny zastępcze.

 

Kryteria rekrutacji:

 

 • osoby zamieszkujące teren powiatu koneckiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego,
 • osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, objęte pomocą zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, w tym: osoby przebywające w pieczy zastępczej, osoby opuszczające pieczę zastępczą, osoby sprawujące rodzinną pieczą zastępczą, dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego,

 

 • kandydaci do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej.

 

 

 

Udział w projekcie jest bezpłatny.

 

Rekrutacja do projektu jest prowadzona zgodnie ze standardem minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz zasadą niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

 

 

 


 

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich podpisało umowę o partnerstwie

 

na rzecz realizacji projektu „Zielone światło”

 

W dniu 30 kwietnia 2019 roku pomiędzy Powiatem Koneckim/Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich, Gminą Słupia Konecka/Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Słupi, Fundacją „TUO PORTU” TWOJA BEZPIECZNA PRZYSTAŃ w Kielcach, Gminą Końskie/Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Końskich, Gminą Stąporków/Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Stąporkowie, zawarte zostało partnerstwo na rzecz realizacji projektu pn. „Zielone światło” w ramach Osi Priorytetowej 9, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

 

Głównym celem projektu jest zwiększenie i poszerzenie zakresu dotychczasowych usług społecznych i usług wsparcia rodziny, poprzez m.in.: aktywizację społeczną, zawodową, edukacyjną i zdrowotną osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, wspieranie rodzin w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, objęcie specjalistycznym wsparciem  i poradnictwem rodziców i wychowanków pieczy zastępczej, poszerzenie ofert istniejących placówek wsparcia dziennego w Końskich i Stąporkowie oraz utworzenie nowej placówki wsparcia w Słupi Koneckiej.

 

Projekt realizowany będzie do 31.10.2021 roku.

 

Ogólna wartość projektu: 3.475.110,00 złotych.

Poradnictwo

 

 

 

Grafik  poradnictwa

od dnia 1 stycznia 2018 r. 

 

Poradnictwo prawne

- w środy, w godzinach: 14:00 – 17:00  – w siedzibie PCPR w Końskich, ul. Spółdzielcza 3
                                                                  


Poradnictwo z zakresu uzależnień

- w czwartki, w godzinach: 8:30 – 11:30 – w siedzibie PCPR w Końskich, ul. Spółdzielcza 3
                                                                 

Poradnictwo psychologiczne

- w środy, w godzinach: 13:00 - 15:00 – w siedzibie PCPR w Końskich, ul. Spółdzielcza 3
- w piątki, w godzinach: 7:30 – 15:30 – w siedzibie PCPR w Końskich, ul. Spółdzielcza 3


Poradnictwo informacyjno-socjalne dla klientów Ośrodka Interwencji Kryzysowej

- codziennie w godzinach: 7:30 - 15:30


Od dnia 29.03.2018 r. do dnia 27.09.2018 r. PCPR w Końskich jest realizatorem Programu Korekcyjno - Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie.
Zajęcia odbywają się:

- w środy, w godzinach: 16:00 - 19:00


Uwaga !
Osoby/rodziny zainteresowane skorzystaniem z ww. poradnictwa
proszone są o kontakt osobisty (Końskie, ul. Spółdzielcza 3, pokój nr 6)
bądź telefoniczny (tel. 41 260 49 81, tel. 41 372 84 06 wew. 105) z pracownikiem
PCPR w Końskich, w celu odbycia wstępnej konsultacji i ustalenia terminu spotkania ze specjalistą.

 

Procedura skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa w PCPR Końskie 

 


 

GRAFIK PORADNICTWA DLA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

 

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE

Wtorki: 12:30 – 17:30 w siedzibie PCPR w Końskich, ul. Spółdzielcza 3

Czwartki: 8:00 – 13:00 w siedzibie PCPR w Końskich, ul. Spółdzielcza 3

 

PORADNICTWO PEDAGOGICZNE

Poniedziałki: 15:00 – 16:00 w siedzibie PCPR w Końskich, ul. Spółdzielcza 3

Rodziny zastępcze zainteresowane skorzystaniem z ww. poradnictwa w celu ustalenia konsultacji ze specjalistą proszone są o zgłaszanie takiej potrzeby przydzielonemu rodzinie koordynatorowi rodzinnej pieczy zastępczej.

 


 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W POWIECIE KONECKIM

 

   W związku z wejściem w życie Ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. poz. 1255) od dnia 4 stycznia 2016 roku prowadzone są punkty pomocy prawnej w następujących miejscowościach:

 1. Końskie, ul. Stanisława Staszica 2 (siedziba Starostwa Powiatowego), w którym poradnictwo funkcjonuje według następującego harmonogramu:
 • poniedziałek od godz. 900 do godz. 1300
 • wtorek od godz. 1430 do godz. 1830
 • środa od. godz. 1430 do godz. 1830
 • czwartek od. godz. 1430 do godz. 1830
 • piątek od godz. 1300 do godz. 1700

 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy (w tym świąt państwowych).

poniedziałki piątki pomoc prawna świadczona jest przez adwokata. We wtorki, środy i czwartki przez radcę prawnego.

 1. Fałków, ul. Zamkowa 1a, lokal 19 (siedziba Urzędu Gminy), w którym poradnictwo funkcjonuje według następującego harmonogramu:
 • poniedziałek od godz.1400 do godz. 1800
 • wtorek od godz.800 do godz. 1200
 • środa od godz.1400 do godz. 1800
 • czwartek od godz.800 do godz. 1200
 • piątek od godz.800 do godz. 1200

 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy (w tym świąt państwowych).

poniedziałki piątki pomoc prawna świadczona jest przez adwokata.
czwartki przez radcę prawnego. Natomiast we wtorki środy pomoc prawna świadczona jest przez adwokata/radcę prawnego –  w kolejności co drugi tydzień.

 1. Stąporków, ul. Stanisława Staszica 6 (siedziba Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Stąporkowie), w którym poradnictwo funkcjonuje według następującego harmonogramu:
 • poniedziałek od godz.1130 do godz. 1530
 • wtorek od godz.800 do godz. 1200
 • środa od godz.1000 do godz. 1400
 • czwartek od godz.800 do godz. 1200
 • piątek od godz.800 do godz. 1200

z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy (w tym świąt państwowych).

Od poniedziałku do piątku pomoc prawna świadczona jest przez osobę z wykształceniem prawniczym.

Osoby które mogą skorzystać z darmowej pomocy prawnej (na etapie przedsądowym) :

- osoby do 26 roku życia,

- osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,

- seniorzy po ukończeniu 65 lat,

- osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,

- kombatanci,

- weterani,

- zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

 

 

 

 

Program Korekcyjno-Edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie

 

 

 

Informacja

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich informuje, iż dnia 29 sierpnia 2018 roku zakończyła się realizacja programu korekcyjno-edukcyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
Ponadto informujemy, iż prowadzony jest stały nabór uczestników do w/w programu na rok 2019. 
W związku z powyższym prosimy instytucje o kierowanie osób do realizacji oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych.

 


 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich informuje, iż prowadzi nabór uczestników do Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na rok 2018.
W związku z powyższym prosimy instytucje o kierowanie osób do realizacji oddziaływań
korekcyjno-edukacyjnych.

 

 


 

 

Od dnia 29.03.2018 r. do dnia 27.08.2018 r. PCPR w Końskich jest realizatorem Programu Korekcyjno - Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie.


Zajęcia odbywają się:

- w środy, w godzinach: 16:00 - 19:00

 

 

 

 

 

Informacje

 

 

 

INFORMACJA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich informuje, że w przypadku nie prowadzenia naboru na stanowiska pracy nie przyjmuje ofert  dotyczących zatrudnienia. 

 

 

 

Zarządzenia Dyrektora PCPR

 

 

 

ZARZĄDZENIE NR 19/2018

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich

z dnia 13 listopada 2018 roku

w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich

 

Do pobrania: Treść zarządzenia (dokument w formacie .pdf)  

 


  

ZARZĄDZENIE NR 15/2018

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich z dnia 08.08.2018 r.

w sprawie: skrócenia czasu pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich, ze względu na uciążliwe warunki, spowodowane wysokimi temperaturami otoczenia.

 

Do pobrania: Treść zarządzenia (dokument w formacie .pdf) 

 


 

 ZARZĄDZENIE NR 14/2018

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich z dnia 01.08.2018 r.

w sprawie: skrócenia czasu pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich, ze względu na uciążliwe warunki, spowodowane wysokimi temperaturami otoczenia.

 

Do pobrania: Treść zarządzenia (dokument w formacie .pdf)