2017 projekt

Szkolenia z zakresu kompetencji cyfrowych

Cykl szkoleń z zakresu kompetencji cyfrowych dla 50 dzieci z rodzin zastępczych oraz 17 osób usamodzielnianych przeprowadziło Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich w ramach projektu „Równe szanse dla wszystkich” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Poddziałania 9.2.1 „ Rozwój wysokiej jakości usług społecznych”

Począwszy od kwietnia do czerwca PCPR przeprowadził 5 cykli warsztatów po 8 godzin każdy, podczas których uczestnicy posiedli wiedzę z zakresu kompetencji cyfrowych.

Szczegółowy zakres szkoleń obejmował następującą tematykę:

- Kompetencje cyfrowe i ich podział na kompetencje informacyjne i informatyczne,

- Przedstawienie umiejętności które wchodzą w skład kompetencji cyfrowych

tj.: umiejętność wyszukiwania informacji, rozumienia jej, a także oceny jej wiarygodności i przydatności (zajęcia teoretyczne i praktyczne),

- Przedstawienie umiejętności które wchodzą w skład kompetencji informatycznych tj.: umiejętności obsługi komputera i innych urządzeń mobilnych, obsługa internetu w szerokim zakresie usług i

aplikacji a także tworzenia treści cyfrowych,          

- Praktyczne ćwiczenia z zakresu obsługi komputera, internetu oraz urządzeń mobilnych


HARMONOGRAM SPOTKAŃ GRUPY WSPARCIA

W RAMACH PROJEKTU „RÓWNE SZNSE DLA WSZYSTKICH”

rok 2017

 

Lp.

 

DATA SPOTKANIA

 

GODZINA

 

1

22.04.2017

9.00-10.30           I GRUPA

11.00-12.30         II GRUPA

2

20.05.2017

9.00-10.30           I GRUPA

11.00-12.30        II GRUPA

3

10.06.2017

9.00-10.30           I GRUPA

11.00-12.30         II GRUPA

4

08.07.2017

9.00-10.30           I GRUPA

11.00-12.30         II GRUPA

5

19.08.2017

9.00-10.30           I GRUPA

11.00-12.30         II GRUPA

6

16.09.2017

9.00-10.30           I GRUPA

11.00-12.30         II GRUPA

7

21.10.2017

9.00-10.30           I GRUPA

11.00-12.30         II GRUPA

8

18.11.2017

9.00-10.30           I GRUPA

11.00-12.30         II GRUPA

9

02.12.2017

9.00-10.30           I GRUPA

11.00-12.30         II GRUPA


 

W miesiącu lutym i marcu 2017 roku w Biurze Projektu przy ul. Spółdzielczej 3 w Końskich,  odbywała się rekrutacja Uczestników Projektu w projekcie konkursowym pn.: „Równe szanse dla wszystkich”, realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich w ramach Priorytetu RPSW.09.00.00 „Włączenie społeczne i walka z ubóstwem”, Działanie RPSW.09.02.00 „Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych”, Poddziałanie RPSW.09.02.01 „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)”.
W wyniku przeprowadzonej rekrutacji, do projektu zakwalifikowano łącznie 117 osób, w tym:
- 17 osób usamodzielnianych w wieku od 18-25 lat,
- 50 dzieci z pieczy zastępczej w wieku od 11-22 lat,
- 39 rodzin zastępczych (48 osób) oraz 2 dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego.


 

Ponad 700 tys zł z UE na usługi społeczne

W czwartek 23 lutego w siedzibie Agencji Fundacji Rozwoju Regionalnego
w Starachowicach odbyło się uroczyste podpisanie umów na realizację 15 projektów
w ramach Poddziałania 9.2.1 „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
Miło nam poinformować, iż jedną z dofinansowanych inicjatyw był projekt Powiatu Koneckiego/ Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie pt „Równe szanse dla wszystkich”.
Kwota dofinansowania wynosi 723 893,75 zł.
Celem głównym projektu jest zwiększenie do 31 grudnia 2018 roku stopnia samodzielności, aktywności zawodowej, społecznej i osobistej 127 uczestników projektu z terenu powiatu koneckiego poprzez aktywną integrację tj. zastosowanie instrumentów aktywizacji zawodowej, edukacyjnej, społecznej i zdrowotnej np. poprzez doradztwo zawodowe, szkolenie w zakresie kompetencji cyfrowych, kursy w celu podnoszenia lub zdobycia nowych kwalifikacji, staże, uzupełniające zajęcia edukacyjne, zajęcia rehabilitacyjno- relaksacyjne, szkolenie programem PRIDE dla kandydatów na zawodowe i niezawodowe rodziny zastępcze.
Uczestnikami projektu są:
- wkraczający w samodzielne życie wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzin zastępczych oraz młodzieżowych ośrodków wychowawczych,
- osoby tworzące rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo – wychowawcze, dzieci umieszczone
w pieczy zastępczej,
- kandydaci na niezawodowe i zawodowe rodziny zastępcze, którzy zainteresowani są prowadzeniem rodzinnej formy pieczy zastępczej.