Strona Główna

Projekt "RÓWNE SZANSE DLA WSZYSTKICH"

Projekt "RÓWNE SZANSE DLA WSZYSTKICH"

2017 projekt

Szkolenia z zakresu kompetencji cyfrowych

Cykl szkoleń z zakresu kompetencji cyfrowych dla 50 dzieci z rodzin zastępczych oraz 17 osób usamodzielnianych przeprowadziło Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich w ramach projektu „Równe szanse dla wszystkich” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Poddziałania 9.2.1 „ Rozwój wysokiej jakości usług społecznych”

Począwszy od kwietnia do czerwca PCPR przeprowadził 5 cykli warsztatów po 8 godzin każdy, podczas których uczestnicy posiedli wiedzę z zakresu kompetencji cyfrowych.

Szczegółowy zakres szkoleń obejmował następującą tematykę:

- Kompetencje cyfrowe i ich podział na kompetencje informacyjne i informatyczne,

- Przedstawienie umiejętności które wchodzą w skład kompetencji cyfrowych

tj.: umiejętność wyszukiwania informacji, rozumienia jej, a także oceny jej wiarygodności i przydatności (zajęcia teoretyczne i praktyczne),

- Przedstawienie umiejętności które wchodzą w skład kompetencji informatycznych tj.: umiejętności obsługi komputera i innych urządzeń mobilnych, obsługa internetu w szerokim zakresie usług i

aplikacji a także tworzenia treści cyfrowych,          

- Praktyczne ćwiczenia z zakresu obsługi komputera, internetu oraz urządzeń mobilnych


HARMONOGRAM SPOTKAŃ GRUPY WSPARCIA

W RAMACH PROJEKTU „RÓWNE SZNSE DLA WSZYSTKICH”

rok 2017

 

Lp.

 

DATA SPOTKANIA

 

GODZINA

 

1

22.04.2017

9.00-10.30           I GRUPA

11.00-12.30         II GRUPA

2

20.05.2017

9.00-10.30           I GRUPA

11.00-12.30        II GRUPA

3

10.06.2017

9.00-10.30           I GRUPA

11.00-12.30         II GRUPA

4

08.07.2017

9.00-10.30           I GRUPA

11.00-12.30         II GRUPA

5

19.08.2017

9.00-10.30           I GRUPA

11.00-12.30         II GRUPA

6

16.09.2017

9.00-10.30           I GRUPA

11.00-12.30         II GRUPA

7

21.10.2017

9.00-10.30           I GRUPA

11.00-12.30         II GRUPA

8

18.11.2017

9.00-10.30           I GRUPA

11.00-12.30         II GRUPA

9

02.12.2017

9.00-10.30           I GRUPA

11.00-12.30         II GRUPA


 

W miesiącu lutym i marcu 2017 roku w Biurze Projektu przy ul. Spółdzielczej 3 w Końskich,  odbywała się rekrutacja Uczestników Projektu w projekcie konkursowym pn.: „Równe szanse dla wszystkich”, realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich w ramach Priorytetu RPSW.09.00.00 „Włączenie społeczne i walka z ubóstwem”, Działanie RPSW.09.02.00 „Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych”, Poddziałanie RPSW.09.02.01 „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)”.
W wyniku przeprowadzonej rekrutacji, do projektu zakwalifikowano łącznie 117 osób, w tym:
- 17 osób usamodzielnianych w wieku od 18-25 lat,
- 50 dzieci z pieczy zastępczej w wieku od 11-22 lat,
- 39 rodzin zastępczych (48 osób) oraz 2 dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego.


 

Ponad 700 tys zł z UE na usługi społeczne

W czwartek 23 lutego w siedzibie Agencji Fundacji Rozwoju Regionalnego
w Starachowicach odbyło się uroczyste podpisanie umów na realizację 15 projektów
w ramach Poddziałania 9.2.1 „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
Miło nam poinformować, iż jedną z dofinansowanych inicjatyw był projekt Powiatu Koneckiego/ Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie pt „Równe szanse dla wszystkich”.
Kwota dofinansowania wynosi 723 893,75 zł.
Celem głównym projektu jest zwiększenie do 31 grudnia 2018 roku stopnia samodzielności, aktywności zawodowej, społecznej i osobistej 127 uczestników projektu z terenu powiatu koneckiego poprzez aktywną integrację tj. zastosowanie instrumentów aktywizacji zawodowej, edukacyjnej, społecznej i zdrowotnej np. poprzez doradztwo zawodowe, szkolenie w zakresie kompetencji cyfrowych, kursy w celu podnoszenia lub zdobycia nowych kwalifikacji, staże, uzupełniające zajęcia edukacyjne, zajęcia rehabilitacyjno- relaksacyjne, szkolenie programem PRIDE dla kandydatów na zawodowe i niezawodowe rodziny zastępcze.
Uczestnikami projektu są:
- wkraczający w samodzielne życie wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzin zastępczych oraz młodzieżowych ośrodków wychowawczych,
- osoby tworzące rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo – wychowawcze, dzieci umieszczone
w pieczy zastępczej,
- kandydaci na niezawodowe i zawodowe rodziny zastępcze, którzy zainteresowani są prowadzeniem rodzinnej formy pieczy zastępczej.

Koneckie Dni Profilaktyki 2017

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Końskich uprzejmie informuje, że w dniach od 10 kwietnia do 6 czerwca 2017 r. na terenie Powiatu Koneckiego zorganizowane zostały po raz dwunasty Koneckie Dni Profilaktyki, które są częścią składową Świętokrzyskich Dni Profilaktyki.

W bieżącym roku obchodzone były pod hasłem „Rodzina – Twój Bezpieczny Świat”.

Podczas spotkań organizacyjnych grupy osób zaangażowanych w organizację Koneckich Dni Profilaktyki, trwały intensywne prace mające na celu ustalenie końcowego programu przebiegu ww. akcji w 2017 roku. Podobnie jak w latach ubiegłych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Końskich podjęli współpracę w zorganizowaniu ww. przedsięwzięcia z następującymi instytucjami:

- Starostwem Powiatowym w Końskich,

- Urzędem Miasta i Gminy w Końskich,

- Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Końskich,

- Komendą Powiatową Policji w Końskich,

- Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Końskich,

- Miejsko-Gminnym Domem Kultury w Końskich,

- Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Końskich,

- Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Końskich,

- Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Końskich,

- Stowarzyszeniem Abstynentów Klubu ,,Radość” w Końskich,

- Świętokrzyskim Oddziałem Terenowym Stowarzyszenia ,,Monar” w Kielcach,

- Komendą 13 -5 Hufcem Pracy w Końskich,

- Stowarzyszeniem „Bezpieczny Powiat Konecki”,

- Stowarzyszeniem ,,Spinacz”

- Szkołami,

- Pedagogami szkolnymi.

Przedstawiciele powyższych instytucji, stowarzyszeń i komisji wchodzą w skład członu organizacyjnego. Patronat medialny przedsięwzięcia sprawowało czasopismo ,,Ziemia Odrowążów”. Nawiązano współpracę z lokalnymi mediami: Tygodnikiem Koneckim, Echem Dnia, radiem PLUS, telewizją lokalną tkn24,itv Końskie oraz z innymi instytucjami, które wyraziły chęć pomocy, współpracy i uczestnictwa w działaniach na rzecz szeroko pojętej profilaktyki.

Tegoroczne Dni Profilaktyki odbyły się pod patronatem Starosty Powiatu Koneckiego, Burmistrza Miasta i Gminy Końskie oraz Kwartalnika ,,Ziemia Odrowążów”.
Podczas kampanii zaprezentowano wiele warsztatów, spotkań z terapeutami w formie wykładów, zajęć warsztatowych, pogadanek oraz programów artystyczno – profilaktycznych oraz innych. 

Po zliczeniu wszystkich danych liczbowych zawartych w obszernym harmonogramie KDP wynika, iż w roku 2017 różnego rodzaju działaniami objęto grupę 8. 272 osób.

W załączeniu przedstawiamy szczegółowy harmonogram XII Koneckich Dni Profilaktyki w roku 2017 wraz z danymi liczbowymi.w roku 2017 wraz z danymi liczbowymi.

Wszystkim serdecznie dziękujemy za wspólną realizację powyższego przedsięwzięcia.   

Harmonogram XII Koneckich Dni Profikatyki 2017


W dniu 28.05.2017 r. w Parku Miejskim w Końskich odbył się festyn z okazji Dnia Dziecka oraz podsumowujący XII Koneckie Dni Profilaktyki, które odbywały się w br. pod hasłem „Rodzina – Twój Bezpieczny Świat”. Podczas festynu wręczono nagrody dla dzieci i młodzieży, którzy zostali nagrodzeni w Powiatowym Konkursie Profilaktycznym pn. Rodzina – Twój Bezpieczny Świat”.

Komisja konkursowa w składzie: Urszula Przygodzka, Dorota Jaruga, Anna Wojtasińska, Piotr Salata, Kamila Dobrowolska, Dariusz Ogłoza, Lidia Stachera, Małgorzata Łabętowicz -Dopieralska, Jan Wojna, Monika Jedynak, Aneta Węgrzyn, Aneta Bilska, Karol Przygodzki, Michał Okła po obejrzeniu 100 prac plastycznych postanowiła przyznać 43 nagrody za najciekawsze prace plastyczne.

W profilaktycznym konkursie plastycznym nagrody otrzymali:

 1. Jakub Salicki – Szkoła Podstawowa w Pomykowie
 2. Julia Siwek – Szkoła Podstawowa nr 1 w Końskich
 3. Weronika Turalska – Szkoła Podstawowa nr 1 w Końskich
 4. Maja Kamoda – Szkoła Podstawowa w Rogowie
 5. Małgorzata Peliwo – Szkoła Podstawowa nr 2 w Końskich
 6. Martyna Durlik – Szkoła Podstawowa nr 2 w Końskich
 7. Gabriela Dzitkowska – Szkoła Podstawowa nr 1 w Końskich
 8. Klaudia Kosmal – Gimnazjum w Stadnickiej Woli
 9. Zuzanna Nowocień – Gimnazjum nr 1 w Końskich
 10. Jakub Chrząszcz – Placówka Wsparcia Dziennego w Końskich
 11. Wiktoria Chrząszcz – Placówka Wsparcia Dziennego w Końskich
 12. Zofia Król – Placówka Wsparcia Dziennego w Końskich
 13. Karina Borowiec – Placówka Wsparcia Dziennego w Końskich
 14. Adrianna Królik – Placówka Wsparcia Dziennego w Końskich

Nagrody ufundował Burmistrz Miasta i Gminy w Końskich oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Końskich. Nagrody wręczał Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy w Końskich Pan Krzysztof Jasiński. 

 1. Zuzanna Śliwińska – Szkoła Filialna w Lipie
 2. Natalia Warzecha – Szkoła Podstawowa w Pilczycy
 3. Igor Lasocki – Publiczna Szkoła Podstawowa w Rudzie Malenieckiej
 4. Gabriela Kawka – Szkoła Podstawowa w Fałkowie
 5. Piotr Kijanka – Publiczna Szkoła Podstawowa w Krasnej
 6. Mikołaj Kuleta – Szkoła Podstawowa w Górnikach
 7. Nikola Stachera – Szkoła Podstawowa w Górnikach
 8. Julia Stachera – Szkoła Podstawowa nr 1 w Końskich
 9. Paweł Janiszewski – Szkoła Podstawowa w Wilczkowicach
 10. Maja Ciszek – Szkoła Podstawowa w Wilczkowicach
 11. Michał Tkacz – Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Mninie
 12. Igor Wróbel – Szkoła Podstawowa w Miedzierzy
 13. Bartosz Pedrycz – Szkoła Podstawowa w Kłucku
 14. Nadia Lichota – Szkoła Podstawowa w Kapałowie
 15. Jowita Węgrzyn – Gimnazjum w Miedzierzy
 16. Mikołaj Michalski – Gimnazjum w Radoszycach
 17. Daniel Błoński – Publiczne Gimnazjum w Fałkowie

Nagrody ufundowali: Starosta Konecki, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich oraz Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Końskich. Nagrody wręczali Wicestarosta Konecki Pan Andrzej Marek Lenart oraz Członek Zarządu Powiatu Pani Dorota Duda.

  

 1. Wiktor Tkacz – Szkoła Podstawowa w Grodzisku

Nagrodę ufundowała Komenda Powiatowa Policji w Końskich. Nagrodę wręczał nadkom. mgr Grzegorz Michorek.

 1. Tymoteusz Wysokiński – Szkoła Podstawowa w Kłucku

Nagrodę ufundowała Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Końskich. Nagrodę wręczał Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Końskich Pani Anna Wojtasińska.

 1. Alan Powideł - Szkoła Podstawowa nr 1 w Końskich

Nagrodę ufundowało Stowarzyszenie Abstynentów Klubu „Radość” w Końskich. Z upoważnienia Stowarzyszenia nagrodę wręczyła Z- ca Dyrektora PCPR w Końskich Pani Urszula Przygodzka.

 1. Ewa Kopeć – Prywatna Szkoła Podstawowa w Końskich
 2. Małgorzata Ciupa – I Publiczne Gimnazjum w Słupi

Nagrodę ufundowała Komenda 13-5 Hufiec Pracy w Końskich. Nagrodę wręczał Komendant 13-5 Hufca Pracy w Końskich Pani Monika Jedynak.

 1. Natalia Kosmal – Szkoła Podstawowa w Stadnickiej Woli
 2. Maja Kołodziejczyk – Szkoła Podstawowa nr 1 w Końskich
 3. Agnieszka Trojanowska - Gimnazjum nr 1 w Końskich

Nagrody ufundował Miejsko – Gminny Dom Kultury w Końskich. Nagrody wręczał Dyrektor Miejsko – Gminnego Domu Kultury w Końskich Pan Piotr Salata.

 1. Milena Komisarczyk – Szkoła Podstawowa w Wólce
 2. Stanisław Cholewa – Placówka Wsparcia Dziennego w Końskich
 3. Angelika Sobura – Społeczne Gimnazjum w Łopusznie z siedzibą w Kłucku
 4. Dominika Pękala – Publiczne Gimnazjum w Rudzie Malenieckiej

Nagrody ufundował Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

w Końskich, zaś nagrody wręczał Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich Pani Aneta Mikuszewska – Sorn i Przewodnicząca ww. zespołu Pani Aneta Węgrzyn.

Ponadto Przedstawiciele instytucji - komitetu organizacyjnego KDP:

- Pracownicy PCPR oraz koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej,

- Pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Końskich,

- przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Końskich,

-przedstawiciele M – GOPS w Końskich,

- przedstawiciele OHP w Końskich,

- pedagodzy szkolni – ZSP nr1 w Końskich oraz Gimnazjum nr 1 w Końskich

pełnili dyżur w namiocie profilaktycznym propagując ulotki informacyjno – edukacyjne oraz gadżety odblaskowe wśród szerokiej grupy społeczności lokalnej. Udzielano również porad dla osób zainteresowanych tematem profilaktyki.

Ponadto przy stoisku profilaktycznym dyżur pełnił ratownik medyczny Pan Marcin Pytlos, który udzielał instrukcji pierwszej pomocy przedmedycznej. Osoby zainteresowane miały możliwość pomiaru ciśnienia tętniczego krwi.


W dniach 28.04 i 12,19,26.05.2017 r. w ramach XII Koneckich Dni Profilaktyki odbyły się zajęcia z Panią Mirosławą Słowińską (Psychologiem z PCPR Końskie) w następujących tematach:

- „Zagrożenia związane z używaniem telefonu komórkowego i internetu”,

- „Jak radzić sobie z negatywnymi emocjami”,

- „Przemoc w rodzinie”.

Zajęcia zostały przeprowadzone w następujących szkołach z terenu Powiatu Koneckiego:

-Publiczna Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Czermnie,

-Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Fałkowie,

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich,

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Końskich,

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Stąporkowie,

- II Liceum Ogólnokształcące w Końskich,

- Centrum Kształcenia „AWANS” w Końskich.

Łącznie w zajęciach wzięło udział 227 osób.


W dniu 24.05.2017 r. w Miejsko – Gminnym Domu Kultury w Końskich dokonano wyboru prac plastycznych w Powiatowym Konkursie Profilaktycznym: pn. „Rodzina – Twój Bezpieczny Świat”, który był skierowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz wychowanków Placówek Wsparcia Dziennego z terenu Powiatu Koneckiego. Konkurs odbył się w ramach XII Koneckich Dni Profilaktyki.

Komisja konkursowa w składzie:

Urszula Przygodzka Dorota Jaruga, Anna Wojtasińska, Piotr Salata, Kamila Dobrowolska, Dariusz Ogłoza, Lidia Stachera, Małgorzata Łabętowicz-Dopieralska, Jan Wojna, Monika Jedynak, Aneta Węgrzyn, Aneta Bilska, Karol Przygodzki, Michał Okła po obejrzeniu 100 prac plastycznych postanowiła przyznać 43 nagrody za najciekawsze prace plastyczne.

Wręczenie nagród odbyło się w dniu 28.05.2017 r. o godzinie 15:00  podczas festynu z okazji Dnia Dziecka w Parku Miejskim w Końskich, gdzie  zostały podsumowane tegoroczne Koneckie Dni Profilaktyki.


W dniach 10,24.04. i 19,22.05.2017 r. w szkołach na terenie Powiatu Koneckiego w ramach XII Koneckich Dni Profilaktyki odbyły się pogadanki nt. „Bezpieczna praca za granicą – handel ludźmi” Spotkania te odbyły się w następujących szkołach:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie

Centrum Kształcenia „AWANS” w Końskich

Zespół Szkół Nr 1 w Końskich

Zespół Szkół Nr 2 w Końskich.

Łącznie w spotkaniach udział wzięło 98 osób, poprowadziła je Pani Urszula Przygodzka Zastępca Dyrektora PCPR w Końskich. Podczas spotkań propagowano również materiały promocyjne oraz ulotki z zakresu profilaktyki.


W dniach 10,24.05.2017 r. w szkołach na terenie Powiatu Koneckiego odbyły się spotkania w ramach XII Koneckich Dni Profilaktyki. Zajęcia poprowadził Pan Sylwester Ślusarczyk prawnik (PCPR w Końskich) nt.: „Narkotyki, dopalacze – odpowiedzialność prawna”.

Zajęcia były prowadzone w następujących szkołach:

- Gimnazjum w Stadnickiej Woli

- Gimnazjum Nr 1 w Końskich

- Gimnazjum w Miedzierzy

- II Liceum Ogólnokształcącym w Końskich

- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Końskich

- Centrum Kształcenia „AWANS” w Końskich

Łącznie w zajęciach udział wzięło 207 osób.


Dnia 19 maja br.  na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich odbyła się impreza którą dotychczas promowano pn. „Polska Biega” a od tego roku została nazwana „Końskie Biega”. Impreza ta jako jedna z wielu została wpisana w harmonogram XII Koneckich Dni Profilaktyki. Miała ona na celu propagowanie ruchu oraz zdrowego trybu życia.

Pomimo tego, iż była to I edycja imprezy pod nową nazwą, na starcie zgromadziło się wielu chętnych w tym, dzieci i młodzież, nie zabrakło również lokalnych sportowców, przedstawicieli władz samorządowych, szkół oraz pracowników PCPR. Podczas akcji propagowano materiały promocyjne, elementy odblaskowe, oraz ulotki z zakresu profilaktyki. Dyżur przy stoisku profilaktycznym pełnili przedstawiciele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich, Sanepidu, Policji, GKRPA w Końskich oraz pedagog szkolny ZSP nr 1 w Końskich. Bieg miał charakter rekreacyjny i odbył się na dystansie ok. 2 km a udział wzięło w nim ok 500 osób. Po biegu dla uczestników zostały rozlosowane nagrody ufundowane przez licznych sponsorów z terenu powiatu koneckiego.


W dniach 20,28.04 i 05,11.05.2017 r. w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Koneckiego odbyły się spotkania w ramach XII Koneckich Dni Profilaktyki. Spotkania te były prowadzone przez Pana Marka Sochackiego terapeutę ds. uzależnień(PCPR w Końskich) w następujących tematach:

„Używkom mówię nie”

„Specyficzne uzależnienia”

„Marihuana fakty i mity”

„Dopalacze”

„Narkotyki i co dalej”

Spotkania te prowadzone były w szkołach podstawowych w Modliszewicach, Kłucku, Królewcu, Wilczkowicach oraz w gimnazjach:

-Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Fałkowie

-Gimnazjum Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Radoszycach

oraz w zespołach szkół ponadgimnazjalnych:

-Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Stąporkowie

-Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Końskich.

Łącznie we wszystkich spotkaniach udział wzięły 363 osoby.


W dniu 15 maja 2017 roku w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się XXV interdyscyplinarna konferencja naukowa z okazji Międzynarodowego Dnia Rodziny nt. „Nadzieja i Przebaczenie w Rodzinie i Społeczeństwie” w ramach XV Świętokrzyskich Dni Profilaktyki. W konferencji uczestniczyli:

 • Pracownicy PCPR Pani Dorota Jaruga i Pani Marta Bednarczyk,
 • Asystenta asp. sztab. Wydziału Prewencji Panią Marzena Czapelska oraz rzecznik prasowy KPP Pan Piotr Przygodzki,
 • Pracownik PSSE Pan Marcin Szyposzyński,
 • Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Pani Danuta Cholewa,
 • Przewodnicząca Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Pani Aneta Węgrzyn.

W trakcie konferencji przedstawiono referaty m.in. na temat nadziei i przebaczenia w małżeństwie i rodzinie perspektyw nadziei, przebaczenia jako fundamentu życia ludzkiego oraz realizmu i uniwersalizmu nadziei chrześcijańskiej rola rodziny w kształtowaniu tożsamości osoby w adhortacji Ojca Świętego Franciszka Amoris laetitia..

Ponadto Pani Urszula Przygodzka Zastępca Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich oraz Pełnomocnik Wojewody Świętokrzyskiego do Spraw Rodziny i Uzależnień przestawiła prezentacje o historii rozpoczęcia Świętokrzyskich Dni Profilaktyki.

Pani Urszula Przygodzka poinformowała również, iż odbywa się szereg zajęć, szkoleń, festynów lokalnych, konferencji, a także konkursów o tematyce profilaktycznej skierowanych do szerokiej grupy odbiorców - głównie dzieci i młodzieży. Zajęcia prowadzone są przez specjalistyczną kadrę terapeutów, pedagogów i psychologów na terenie całego województwa świętokrzyskiego. - Międzynarodowy Dzień Rodziny ma na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na problemy istniejące w rodzinie. Udowadnia, że w przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieporozumień i kryzysów, każdy może szukać pomocy w różnych działających na terenie naszego województwa instytucjach.

Łącznie w konferencji udział wzięło 150 osób.


W dniu 10 maja 2017 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Końskich odbyła się konferencja nt. „Bezpieczny i aktywny senior”. Organizatorem konferencji było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich.

Na wstępie Wicestarosta Powiatu Koneckiego Pan Andrzej Marek Lenart oraz Zastępca Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich Pani Urszula Przygodzka powitali zaproszonych gości:

 • Wicewojewodę Świętokrzyskiego Pana Andrzeja Bętkowskiego,
 • Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia ŚUW Pana Mariusza Paska,
 • Członka Zarządu Powiatu / Redaktora Naczelnego Kwartalnika Ziemi Odrowążów Panią Dorotę Dudę,
 • Zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Pana Krzysztofa Jasińskiego,
 • Przewodniczącego Rady Seniorów Miasta i Gminy Końskie Pana Romana Struzika,

oraz prelegentów konferencji:

 • Dyrektora Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Kielcach Pana Pawła Farynę,
 • Inspektora z Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Kielcach Panią Alicję Majka – Kowalczyk,
 • Asystenta asp. sztab. Wydziału Prewencji Panią Marzenę Czapelską,
 • Powiatowego Rzecznika Konsumentów Panią Iwonę Bogacką – Urban,

Konferencja przebiegła zgodnie z zaplanowanym harmonogramem i obejmowała następujące panele:

 • „Bezpieczny senior – konsument”,
 • „Bezpieczeństwo osób starszych, cyberprzestępczość, cyberbank”,
 • „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”,
 • „Ochrona seniorów będących konsumentami”.

Ponadto w konferencji uczestniczyli:

 • Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich Pani Aneta Mikuszewska – Sorn,
 • przedstawiciel GKRPA w Końskich Pani Lidia Stachera,
 • Komendant 13-5 Hufca Pracy Pani Monika Jedynak,
 • Pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Końskich Pan Marcin Szyposzyński,
 • Dyrektor Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Stąporkowie Pani Beata Brzozowicz – Dzitkowska wraz z uczestnikami,
 • Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Cichy Zakątek” w Końskich Pani Barbara Krawczyk wraz z pracownikami oraz mieszkańcami,
 • Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Etola” w Rudzie Pilczyckiej Pani Zofia Zięba wraz z pracownikami oraz mieszkańcami,
 • Prezes Stowarzyszenia „Uniwersytetu Trzeciego Wieku – Aktywni” z Końskich Pani Jolanta Rydzewska oraz V-ce Prezes Pani Teresa Dunajska i Pani Grażyna Chwałek wraz z członkami stowarzyszenia,
 • Członkowie Rady Seniorów Miasta i Gminy Końskie,
 • Członkowie Polskiego Związek Niewidomych z Powiatu Koneckiego,
 • Członkowie Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Końskich,
 • Uczestnicy domu dziennego pobytu przy M – GOPS w Końskich wraz z opiekunkami Panią Katarzyną Skibą i Panią Elżbietą Materą,
 • Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich.

            Celem konferencji było podwyższenie świadomości społecznej na temat bezpieczeństwa osób starszych, a co za tym idzie ograniczenie liczby nadużyć popełnianych na szkodę osób starszych, ochrona interesów konsumentów (seniorów) oraz promocja zdrowego i bezpiecznego stylu życia wśród seniorów.

Zagwarantowanie bezpieczeństwa seniorom jest podstawowym elementem polityki społecznej wobec osób starszych, bez którego niemożliwe jest osiągnięcie jej pozostałych celów.

Konferencję uświetnił występ chóru członków Stowarzyszenia „Uniwersytetu Trzeciego Wieku – Aktywni” z Końskich oraz uczestników domu dziennego pobytu przy M – GOPS w Końskich.

Na zakończenie konferencja Zastępca Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich Pani Urszula Przygodzka poinformowała zebranych o możliwości skorzystania z różnych form pomocy w tym: prawnej, psychologicznej oraz z zakresu uzależnień jaką oferuje PCPR. Natomiast Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich Pani Aneta Mikuszewska – Sorn przedstawiła ofertę pomocy świadczonej przez M – GOPS.

Uczestnicy konferencji mieli możliwość skorzystania z materiałów informacyjno – edukacyjnych udostępnionych przez : PCPR, M – GOPS oraz PSSE w Końskich.

Łącznie w konferencji udział wzięły 93 osoby.

Dziękujemy Wszystkim przybyłym za udział w konferencji.


W dniu 27 kwietnia 2017 r. w Miejsko - Gminnym Domu Kultury w Końskich odbyła się konferencja prasowa inaugurująca XII Koneckie Dni Profilaktyki, które są częścią składową Świętokrzyskich Dni Profilaktyki. Cała akcja w roku bieżącym przebiega pod hasłem „Rodzina – Twój Bezpieczny Świat”. Patronat nad wydarzeniem objęli: Starosta Powiatu Koneckiego, Burmistrz Miasta i Gminy Końskie oraz Redaktor Naczelny Kwartalnika Ziemi Odrowążów.

W konferencji udział wzięli:

 • Wicestarosta Powiatu Koneckiego Pan Andrzej Marek Lenart,
 • Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Pan Krzysztof Jasiński,
 • Członek Zarządu Powiatu / Redaktor Naczelny Kwartalnika Ziemi Odrowążów
  Pani Dorota Duda,
 • Zastępca Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich Pani Urszula Przygodzka, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej Pani Katarzyna Trawińska oraz pracownik PCPR Pani Marta Bednarczyk,
 • Dyrektor Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Końskich Pani Anna Wojtasińska oraz pracownik PSSE Pan Marcin Szyposzyński,
 • Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Pani Danuta Cholewa,
 • Komendant Powiatowy Policji w Końskich Pan Waldemar Cisowski, rzecznik prasowy KPP Pan Piotr Przygodzki oraz asystent Wydziału Prewencji Pani Marzena Czapelska,
 • Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich Pani Aneta Mikuszewska – Sorn, przewodnicząca Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Pani Aneta Węgrzyn oraz przedstawiciel GKRPA w Końskich Pani Lidia Stachera,
 • Komendant 13-5 Hufca Pracy Pani Monika Jedynak,
 • Dyrektor Miejsko – Gminnego Domu Kultury w Końskich Pan Piotr Salata oraz Z – ca Dyrektora Pan Dariusz Ogłoza

oraz z ramienia Wojewody Świętokrzyskiego:

 • Dyrektor Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia w ŚUW Pani Anna Gromska,
 • Z – ca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia w ŚUW Pani Bogumiła Niziołek.

Ponadto w konferencji uczestniczyli pedagodzy szkolni, dyrektorzy szkół z terenu Miasta
i Gminy Końskie, oraz przedstawiciele innych instytucji, które wspólnie przyczyniły się do organizacji tegorocznych dni profilaktyki.

W konferencji również udział wzięli przedstawiciele mediów: Radia Plus, Echa Dnia, Tygodnika Koneckiego, Internetowej Telewizji Końskie oraz TKN 24.

Podczas konferencji został przedstawiony szczegółowy harmonogram działań Koneckich Dni Profilaktyki, które w bieżącym roku obejmują okres od dnia  10 kwietnia i potrwają do 6 czerwca.

Dodatkowo, poza działaniami ujętymi w harmonogramie prowadzone będą również spotkania profilaktyczne przez cały rok kalendarzowy.

Po zakończonej konferencji propagowane były materiały promocyjne - elementy odblaskowe oraz ulotki, broszury, plakaty z zakresu profilaktyki.

 

Inne Działania Profilaktyczne 2017

W dniu 30 lipca br. w Radoszycach odbyła  się kolejna edycja  imprezy pn. „Radoszyczanie dzieciom”. Podczas imprezy dyżur w namiocie profilaktycznym pełnili pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich, Powiatowej Stacji  Sanitarno – Epidemiologicznej w Końskich oraz Powiatowej Komendy Policji propagując ulotki informacyjno – edukacyjne oraz gadżety odblaskowe wśród szerokiej grupy społeczności lokalnej. Udzielano również porad dla osób zainteresowanych tematem profilaktyki. Podczas imprezy w namiocie profilaktycznym osoby zainteresowane mogły skorzystać z pomiaru ciśnienia, specjalistycznej wagi oraz alkogogli.


W dniach 15,16 lipca br. odbyła się XVIII edycja imprezy powiatowej pn. „Kuźnice Koneckie”. Organizatorem tegorocznej edycji było Starostwo Powiatowe w Końskich oraz Towarzystwo Wspierania Rozwoju Powiatu „Wszechnica Konecka”.

Drugiego dnia imprezy w Parku Miejskim w Końskich dyżur w namiocie profilaktycznym pełnili pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich, Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Końskich oraz Powiatowej Komendy Policji propagując ulotki informacyjno – edukacyjne oraz gadżety odblaskowe wśród szerokiej grupy społeczności lokalnej.

Udzielano również porad dla osób zainteresowanych tematem profilaktyki. Podczas imprezy w namiocie profilaktycznym osoby zainteresowane mogły skorzystać z pomiaru ciśnienia tętniczego krwi oraz specjalistycznej wagi.

Koneckie Dni Profilaktyki 2017

kdp2017

Projekt systemowy "My samodzielni"

  

Kontakt:

Ul. Spółdzielcza 3, 
26 – 200 Końskie
Tel. (41) 372-84-06 wew. 105
Fax. (41) 372-57-60 
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Klauzula informacyjna RODO dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia   27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1 informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, reprezentowane przez Dyrektora z siedzibą w Końskich przy ul. Spółdzielczej 3. Może się 
  Pan/Pani z nami kontaktować poprzez numer telefonu 41 372-84-06 lub adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
 • może się Pani/Pan skontaktować z naszym inspektorem danych osobowych pod numerem telefonu 22 350-01-40 bądź adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
 • Dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych,
 • Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:
  1. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
   oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
  2. ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej;
  3. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
  4. ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
 • Pani/Pana dane osobowe mogą zostac udostęnione organom władzy na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom współpracującym z administratorem w zakresie obsługi administracyjnej, informatycznej, prawnej, księgowej,
 • przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wykonania obowiązków prawnych nałożonych na Administratora Danych,
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przez nas przetwarzane zgodnie z przepisami prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania i przechowywane zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzeń wykonawczych zgodnie z nadaną dokumentacji kategorią archiwalną,
 • Ma Pani/Pan prawo do:
  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
  3. przenoszenia swoich danych osobowych;
  4. cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w dowolnym momencie;
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a ich niepodanie uniemożliwi wypełnienie obowiązku prawnego nałożonego na Administarora Danych,
 • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.