Strona Główna

WIELOFUNKCYJNA PLACÓWKA POMOCY DZIECKU I RODZINIE W STĄPORKOWIE

 

Ul. Staszica 6

26-220 Stąporków

Tel./fax: 41 374-00-05

 

 

Jednostka została powołana dnia 28.06.2006 r. Uchwałą Rady Powiatu w Końskich.

Jest to placówka opiekuńczo-wychowawcza, realizująca zadania w zakresie zapewniania opieki dzieciom pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej, zapewniająca dziecku całodobową, ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie. Wielofunkcyjna Placówka Pomocy Dziecku i Rodzinie dysponuje 20 miejscami socjalizacyjnymi i 3 interwencyjnymi.

Na podstawie Zarządzenia Nr 4/2018 Starosty Koneckiego z dnia 12 stycznia 2018 r. średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w Wielofunkcyjnej Placówce Pomocy Dziecku i Rodzinie w Stąporkowie wynoszą 4.185,00 zł.

Domy pomocy społecznej

 

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować, której nie można zapewnić pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.

Dom pomocy społecznej świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających.

Realizacja zadania polegającego na "prowadzeniu i rozwoju infrastruktury DPS o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób" jest zadaniem własnym powiatu finansowanym w dwojaki sposób:

 • w stosunku do osób umieszczonych przed 01.01.2004 r.. - na tzw. "starych zasadach" - ze środków dotacji celowej oraz odpłatności osoby skierowanej do DPS,
 • odnośnie osób kierowanych po 01.01.2004r. według tzw. "nowych zasad" pobyt w DPS jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania. Do wnoszenia opłat za pobyt w DPS są obowiązani w kolejności: mieszkaniec domu, małżonek, zstępni przed wstępnymi oraz gmina, z której skierowano osobę do DPS.

 

Na terenie Powiatu Koneckiego funkcjonują dwa domy pomocy społecznej:

 • Dom Pomocy Społecznej "Cichy Zakątek" w Końskich, który przeznaczony jest dla osób przewlekle psychicznie chorych, dysponujący 150 miejscami.
 • Dom Pomocy Społecznej "Etola" w Rudzie Pilczyckiej, który jest przeznaczony dla dorosłych mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie, dysponujący 120 miejscami

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "CICHY ZAKĄTEK" W KOŃSKICH

Adres:

Dom Pomocy Społecznej w Końskich "Cichy Zakątek"

Ul. Warszawska 25

26-200 Końskie

Tel/fax: (0-41) 372-51-57

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dom został utworzony 30 stycznia 1991r. Jest placówką stacjonarną i zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 06.03.2007 r Dom Pomocy Społecznej w Końskich został zarejestrowany na czas nieokreślony na 150 miejsc dla osób przewlekle psychicznie chorych.

Celem Domu jest zapewnienie mieszkańcom prawa do godnego życia, a w szczególności: zapewnienie mieszkańcom całodobowej opieki, zaspokojenie ich niezbędnych potrzeb bytowych, społecznych i religijnych na poziomie obowiązującego standardu, umożliwienie korzystania ze świadczeń przysługujących z tytułu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, zapewnienie ochrony dóbr osobistych oraz możliwości zachowania samodzielności i wyboru stylu życia, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, umożliwienie rozwoju osobowości przy uwzględnieniu stopnia psychicznej i fizycznej sprawności mieszkańców, zapewnienie intymności.

Zarządzeniem Nr 5/2018 Starosty Koneckiego z dnia 12 stycznia 2018 r. ustalono średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej "Cichy Zakątek" w Końskich w wysokości 3.220,00 zł.

 

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ETOLA" W RUDZIE PILCZYCKIEJ

Adres:

Dom Pomocy Społecznej "Etola" w Rudzie Pilczyckiej

Ruda Pilczycka

57 26-234 Słupia

Tel. (041)-391-21-12, (041)391-20-954

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dom Pomocy Społecznej "Etola" w Rudzie Pilczyckiej został utworzony w 1951 roku i aktualnie przeznaczony jest dla osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Dom usytuowany jest w otulinie Przedborskiego Parku Krajobrazowego, na północnym krańcu powiatu koneckiego i Decyzją Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 9 listopada 2007 r., znak: PS.II.9013/1-7/2007 wydano zezwolenie na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej „Etola” w Rudzie Pilczyckiej na czas nieokreślony. Dom posiada 120 miejsc i jest domem pomocy społecznej stałego pobytu dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie.

Na program funkcjonalno-użytkowy placówki składają się pokoje mieszkalne dwu i trzyosobowe z pełnym węzłem sanitarnym, kaplica, sale pobytu dziennego, kuchenka pomocnicza, w której mieszkańcy przygotowują drobne posiłki, winda, sale rehabilitacyjne, jadalnia. Placówka posiada pełne zaplecze usługowe, nowocześnie wyposażoną kuchnię, magazyny, pralnię, pokoje pielęgniarek, pokój socjalny i gościnny. Budynek Domu jest bez barier architektonicznych. Dom realizuje program rehabilitacyjno-terapeutyczny. Mieszkańcy są pod stałą opieką psychiatryczno - psychologiczną. Dla każdego mieszkańca jest opracowany i realizowany indywidualny plan wspierania. Rehabilitacja odbywa się w dwóch formach stacjonarnej i wyjazdowej. W ramach terapii zajęciowej w Domu prowadzone są różne jej formy: zajęcia plastyczne, muzykoterapii, ergoterapii, biblioterapii, zajęcia kulinarne. Dom zapewnia ochronę dóbr osobistych oraz daje możliwość zachowania samodzielności i wyboru stylu życia, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, zaspokajając niezbędne potrzeby: bytowe, społeczne i religijne. Zapewnia pomoc w czynnościach codziennego życia związanych z posiłkami, higieną pomieszczeń, higieną osobistą oraz wsparcie w sytuacjach trudnych życiowo przez wsparcie emocjonalne.

Zarządzeniem Nr 5/2018 Starosty Koneckiego z dnia 12 stycznia 2018 r. ustalono średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej "Etola" w Rudzie Pilczyckiej w wysokości 3.100,00 zł.

 

 

 

 

 

PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO

 

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Stąporkowie 

Ul. Stanisława Staszica 6
26 - 220 Stąporków
Tel/fax: (41) 372-90-50
Tel. kom. 531-170-367 

Warsztat Terapii Zajęciowej przy TWRP WSZECHNICA KONECKA

Ul. Gimnazjalna 41b
26-200 Końskie
Tel. (41) 390-22-52
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Strona internetowa: wtz.konecki.powiat.pl

 

 

PROJEKT SYSTEMOWY "MY SAMODZIELNI" 2012

 

 

Ruszyła V edycja projektu systemowego „My samodzielni”

 

Dnia 20 lutego 2012 r. został podpisany Aneks nr UDA - POKL.07.01.02-26-001/08-08 do umowy ramowej pomiędzy Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach, a Powiatem Koneckim/Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich, na realizację projektu systemowego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „My samodzielni”.

Tegoroczny projekt skierowany jest do 3 grup odbiorców:

 1. Wychowanków rodzin zastępczych w wieku od 15-18 lat.
 2. Usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo - wychowawczych w wieku od 18-25 lat.
 3. Osób niepełnosprawnych w wieku aktywności zawodowej, zamieszkujących teren Powiatu Koneckiego, posiadających status osoby bezrobotnej, nieaktywnej zawodowo i/lub zatrudnionej, zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Rekrutacja Uczestników Projektu odbywać się będzie w Biurze Projektu przy ul. Partyzantów 1 w Końskich i potrwa do dnia 31 marca 2012r.

W ramach Projektu w roku 2012 oferowane są następujące formy wsparcia:

 • Indywidualne doradztwo zawodowe, grupowe warsztaty z zakresu rozwoju kompetencji i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • Treningi kompetencji i umiejętności społecznych połączone z ćwiczeniem technik relaksacji,
 • Kursy/szkolenia zakończone uzyskaniem certyfikatu dla wychowanków rodzin zastępczych w wieku od 15 - 25 lat,
 • 10 - dniowy Obóz Aktywnej Integracji połączony z grupowymi warsztatami z zakresu podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno – zawodowych dla wychowanków rodzin zastępczych w wieku od 15 - 25 lat,
 • Finansowanie zajęć rehabilitacyjno – relaksacyjnych, indywidualnych zajęć rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych,
 • 14-dniowy Obóz Rekreacyjny, usprawniający psychoruchowo, połączony z kursem zdrowego żywienia dla osób niepełnosprawnych.

Ponadto w ramach działań o charakterze środowiskowym w roku 2012 zaplanowano:

 • bezpłatne poradnictwo prawne, psychologiczne i pedagogiczne,
 • organizację spotkań rekreacyjno – sportowych (pikników),
 • organizację Balu Andrzejkowego.

W roku bieżącym kontynuowana jest również działalność Czytelni Czasopism mieszczącej się w Biurze Projektu przy ul. Partyzantów 1. W Czytelni oprócz prasy, udostępnione jest dla Uczestników Projektu stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu.

Więcej informacji

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich od 2008 roku jest realizatorem projektu systemowego „My samodzielni”.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”.

Jednym z głównych celów projektu jest podniesienie potencjału społeczno-zawodowego wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych, zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz - od roku 2010 - wsparcie integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych z terenu powiatu koneckiego.

W dotychczasowych edycjach projektu realizowanych w latach: 2008 – 2011, zaktywizowano ogółem 278 osób pochodzących z terenu powiatu koneckiego, w tym 156 osób z niepełnosprawnością.

W ramach projektu, PCPR w Końskich od roku 2008 sfinansowało koszty:

 • szkoleń,
 • zakupu podręczników,
 • pomocy dydaktycznych,
 • opłat za akademik/bursę szkolną,
 • kursów wg. indywidualnych potrzeb (językowych, zawodowych, prawa jazdy, itd.),
 • zajęć wyrównujących zaległości edukacyjne,
 • treningów kompetencji i umiejętności społecznych,
 • grupowych warsztatów wsparcia,
 • doradztwa zawodowego,
 • specjalistycznego poradnictwa (prawnik, psycholog, pedagog),
 • turnusów rehabilitacyjnych,
 • indywidualnych zajęć rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych,
 • Obozów Aktywnej Integracji dla młodzieży oraz szeregu działań o charakterze integracyjnym (pikniki, Bale integracyjne, wyjazdy do teatru, itp.)

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach Nr UDA-POKL.07.01.02-26-001/08-06.

Powiat Konecki corocznie przeznacza środki uzupełniające budżet projektu w postaci wkładu własnego.

  

Treningi kompetencji i umiejętności społecznych, połączone z ćwiczeniem technik relaksacji

dla Uczestników Projektu „My samodzielni”

 

W ramach realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich w roku 2012  projektu systemowego „My samodzielni”, w dniach 11 - 18.06.2012 r., odbyły się treningi kompetencji i umiejętności społecznych połączone z ćwiczeniami technik relaksacji, skierowane do trzech grup docelowych projektu. W  warsztatach wzięli udział wychowankowie rodzin zastępczych w wieku od 15 do 18 lat, usamodzielniani wychowankowie rodzin zastępczych w wieku od 18 do 25 lat, a także osoby niepełnosprawne w wieku aktywności zawodowej – mieszkańcy powiatu koneckiego.

3 – dniowe cykle szkoleniowe dla każdej z grup, odbywały się w  siedzibie Koneckiego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości przy ul. Staszica 2 „a” w Końskich. Szkolenia zostały przeprowadzone przez specjalistów z zakresu doradztwa zawodowego oraz psychologii. Zajęcia  prowadzone były w formie ćwiczeń, wykładów i dyskusji. Uczestnicy treningów mieli zapewniony gorący posiłek oraz serwis kawowy podczas każdego dnia zajęć.

Szkolenie obejmowało: rozwój kompetencji społecznych w zakresie komunikacji interpersonalnej, asertywności, rozwiazywania konfliktów, konstruktywnej krytyki oraz doskonalenie umiejętności pokonywania stresu (ćwiczenia oddechowe, elementy jogi, nauka szybkich technik antystresowych, technik arteterapii i rozładowywania napięcia przez ekspresję twórczą).

Na zakończenie cyklu zajęć, uczestnicy otrzymali bezpłatne materiały szkoleniowe będące uzupełnieniem treści szkolenia oraz certyfikaty.

 

Obóz Aktywnej Integracji dla Uczestników Projektu

"My Samodzielni"

W dniach 01.07.2012 r. - 10.07.2012 r. 10 wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych w wieku 15-18 lat oraz 15 usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych w wieku 18 -25 lat – Uczestników projektu systemowego „My samodzielni”, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, wzięło udział w Obozie Aktywnej Integracji, połączonym z grupowymi warsztatami z zakresu podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych. Obóz odbył się w Szczawnicy.

Młodzież została zakwaterowana w „Pensjonacie Skalnym”, w pokojach dwu i trzy osobowych z pełnym węzłem sanitarnym. Uczestnicy Obozu oprócz aktywnego wypoczynku, wzięli także udział w warsztatach z zakresu podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych. Podczas wyjazdu młodzież miała okazję skorzystać z szeregu atrakcji przygotowanych przez organizatora. Korzystając ze słonecznej aury, chętnie uczestniczyła w ogniskach, dyskotekach oraz zajęciach sportowych. Dużym zainteresowaniem cieszyły się piesze wycieczki po okolicy, autokarowa wycieczka do Wąwozu Homole oraz wyprawy w góry na Palenicę i Sokolicę.

Urozmaiceniem pobytu była wycieczka do Niedzicy połączona ze zwiedzaniem XIV - wiecznego zamku, spacer po zaporze, piknik pod najwyższym szczytem Pienin „Trzy Korony”, przy samej granicy ze Słowacją, oraz godzinny rejs statkiem po Jeziorze Czorsztyńskim. Całość zadania została sfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Obóz Rekreacyjny dla niepełnosprawnych Uczestników Projektu

„My samodzielni”

W terminie od 16.07.2012 r. - 29.07.2012 r. 50 niepełnosprawnych uczestników projektu systemowego „My samodzielni” wraz z 10 opiekunami, wzięło udział w 14 - dniowym Obozie Rekreacyjnym, usprawniającym psychoruchowo, połączonym z kursem dotyczącym zasad zdrowego żywienia. Obóz odbył się w Ośrodku Rehabilitacyjno – Wypoczynkowym „PANORAMA” w Krynicy Zdrój.

Głównym celem Obozu było poprawienie stanu zdrowia uczestników, zwiększenie świadomości dotyczącej profilaktyki zdrowotnej oraz pobudzenie aktywności ruchowej. Uczestnikom zagwarantowano zabiegi rehabilitacyjne dostosowane indywidualnie do rodzaju schorzeń, grupowe warsztaty dotyczące zasad zdrowego żywienia i indywidualne konsultacje dietetyczne. Ponadto, podczas dwutygodniowego pobytu, osoby biorące udział w Obozie mogły brać udział w urozmaiconych zajęciach ogólno-usprawniających (fitness, zajęcia na pływalni).

Poza rehabilitacją dla uczestników zorganizowano wycieczkę autokarową śladami Sądeczczyzny. Urozmaiceniem pobytu były spotkania integracyjne (ogniska, wieczorki taneczne). Na zakończenie obozu organizator przygotował kolację w formie grilla połączoną z występem kapeli góralskiej. Całość zadania została sfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Spotkania sportowo - rekreacyjne (pikniki) dla Uczestników Projektu

„My samodzielni”

 

W dniach od 28 do 30 sierpnia 2012 r., Uczestnicy Projektu „My samodzielni”, wzięli udział w organizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich - spotkaniach sportowo – rekreacyjnych (piknikach). Pikniki odbywały się na terenie patio Motelu „Orlen” w Końskich.

Organizatorzy zapewnili uczestnikom wiele różnorodnych atrakcji, w tym zawody i konkurencje sportowe, m.in. drużynowe przeciąganie liny, dart (rzucanie lotkami do tarczy) oraz podbijanie piłki ręcznej lub nożnej. Zwycięzcy poszczególnych konkurencji otrzymali nagrody rzeczowe w postaci plecaków turystycznych, kijków trekkingowych, portfeli oraz kieszonkowych latarek. Ponadto podczas spotkań zapewniono catering. Uczestnikom imprezy na bieżąco serwowano gorące posiłki, w tym dania z grilla.

Dzięki piknikom Uczestnicy Projektu mieli okazję zintegrować się i aktywnie spędzić wolny czas na świeżym powietrzu. Każde ze spotkań przebiegało w miłej i przyjaznej atmosferze. Pikniki zakończyły się sukcesem, zebrani goście zgodnie twierdzili, że taka impreza powinna odbywać się częściej.

Organizacja pikników była możliwa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII „Promocja Integracji Społecznej”, Poddziałanie 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”.

 

Zajęcia rehabilitacyjno-relaksacyjne na pływalni oraz indywidualne zajęcia rehabilitacyjne dla Uczestników Projektu

"My Samodzielni"

 

Zakończyły się indywidualne zajęcia rehabilitacyjne, zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich dla 41 uczestników projektu systemowego „My samodzielni".

W dniach od 26 czerwca do 29 września br., uczestnicy projektu brali udział w ogólnousprawniających zajęciach rehabilitacyjnych. Każdy z uczestników przeszedł badanie oraz wywiad lekarski. Na podstawie przeprowadzonego badania zastosowano zabiegi fizjoterapeutyczne indywidualnie dla każdej osoby w zależności od stwierdzonych schorzeń i rodzaju ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, między innymi: hydroterapię (hydromasaż, kąpiel perełkowa), masaże, elektroterapię (jonoforeza), kinezyterapię (rowerek, rotor).  Uczestnictwo w zajęciach korzystnie wpłynęło na każdego uczestnika projektu -  nastąpiło polepszenie sprawności fizycznej i kondycji psychicznej, wzmocnienie odporności. Udział w zajęciach rehabilitacyjnych przyczynił się do osiągnięcia rezultatów zamierzonych w projekcie.

Dodatkowo, w celu promowania zachowań prozdrowotnych, 91 niepełnosprawnych uczestników projektu otrzymało karnety uprawniające ich do korzystania z oferty Pływalni Miejskiej  w Końskich, tj. basenu, hydromasażu, kriokomory, sauny fińskiej, łaźni parowej, groty solnej, siłowni, fit-roll.

Całość zadania została sfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Kursy według indywidualnych potrzeb dla Uczestników Projektu

„My samodzielni”

 

W okresie od lipca do końca listopada 2012 r., wychowankowie rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo - wychowawczych w wieku 15-18 lat oraz usamodzielniani wychowankowie rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych w wieku 18-25 lat - Uczestnicy Projektu Systemowego „My samodzielni” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich, wzięli udział w kursach według indywidualnych potrzeb. Młodzież najchętniej wybierała kursy językowe a także kursy prawa jazdy. Pozostałe osoby zdecydowały się podnieść swoje kwalifikacje, m.in. w szkoleniach z zakresu kosmetyki, wizażu, jak również masażu. Część młodzieży poszerzyła swoje kompetencje zawodowe poprzez uczestnictwo w komputerowych kursach księgowości oraz specjalistycznych kursach obsługi programów komputerowych. Wśród szerokiej oferty szkoleń zainteresowani skorzystali także z kursu obsługi koparko-ładowarki oraz kursu spawacza MAG 135. Na zakończenie szkolenia każdy z uczestników uzyskał certyfikat.

Wykonawcą kursów dla Uczestników Projektu „My samodzielni” było Centrum Kształcenia Ustawicznego „PERFEKT” w Końskich. Całość zadania została sfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Impreza kulturalno – integracyjna (Bal Andrzejkowy)

dla Uczestników Projektu „My samodzielni” oraz osób z ich otoczenia

 

Dnia 23 listopada 2012 r. w Sali Bankietowej Motelu Orlen w Końskich, odbył się Bal Andrzejkowy zorganizowany dla Uczestników Projektu „My samodzielni” oraz osób z ich otoczenia. Spotkanie przebiegło w przyjaznej i radosnej atmosferze. Impreza była doskonałą okazją do integracji wszystkich uczestników biorących udział w projekcie a także do przełamywania barier podczas wspólnej zabawy. Dla uczestników imprezy przygotowano wiele atrakcji. Nad oprawą muzyczną czuwał d’j. Podczas integracyjnej zabawy zaprezentowano krótki program artystyczny, m.in.: występ iluzjonisty, pokaz sztucznych ogni. Tradycyjnie nie zabrakło również zabaw andrzejkowych. Organizatorzy Balu  zapewnili uczestnikom dania gorące, zimne przekąski oraz słodkie przysmaki. Na koniec imprezy uczestnicy projektu „My samodzielni” podziękowali kadrze projektu za zorganizowanie tak wspaniałej zabawy. Całość zadania została sfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Konferencja podsumowująca projekt

„My samodzielni”

 

W dniu 04.12.2012 r. odbyła się konferencje podsumowująca V edycję projektu systemowego pn. „My samodzielni” realizowanego w 2012 r. przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich. Miejscem spotkania była sala konferencyjna Motelu „Orlen” w Końskich. W konferencji wzięli udział przedstawiciele trzech grup docelowych projektu: wychowankowie rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych w wieku od 15 do 18 roku życia, usamodzielniani wychowankowie rodzin zastępczych w wieku od 18 do 25 roku życia oraz osoby niepełnosprawne.

Konferencję otworzyła Pani Jadwiga Życka - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich. Następnie Pani Anna Kołba – Piekarska – koordynator projektu, dokonała podsumowania działań realizowanych w ramach projektu w roku 2012, ze szczególnym uwzględnieniem osiągniętych rezultatów i korzyści dla osób biorących udział w projekcie. Na zakończenie, uczestnicy konferencji mieli możliwość podzielenie się refleksjami na temat udziału w projekcie „My samodzielni”.

 

DWA 3 – DNIOWE WYJAZDOWE TRENINGI AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

 

W ramach oszczędności powstałych w budżecie projektu, w miesiącu grudniu, za zgodą Instytucji Pośredniczącej – Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach, dla uczestników projektu zorganizowano dwa 3 - dniowe wyjazdowe treningi aktywizacji zawodowej. Uczestnicy projektu oraz osoby z ich otoczenia zostały zakwaterowane w Hotelu FELIX*** w Warszawie, gdzie wzięły udział w zajęciach z doradcą zawodowym. Treningi obejmowały tematykę bezrobocia, poszukiwania pracy, stresu zawodowego, pracoholizmu oraz mobbingu. Oprócz zajęć zorganizowano również atrakcje w postaci zwiedzania Warszawy, udziału w spektaklu w Tatrze „Och-teatr” oraz wizyty w Muzeum Powstania Warszawskiego. W wyjazdach wzięło udział łącznie 110 osób – Uczestnicy Projektu oraz ich otoczenie.

 

Wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie pn. „Samorząd Równych Szans”

 

W roku 2012 Powiat Konecki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, zgłosiło się do ogólnopolskiego konkursu pn. „Samorząd Równych Szans”, organizowanego przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego. Ideą konkursu jest wyłonienie najlepszych projektów realizowanych w terenie powiatów na rzecz osób niepełnosprawnych. Do miana Samorządu Równych Szans aspirowało w czwartej edycji konkursu 125 samorządów z całej Polski. Powiat konecki otrzymał wyróżnienie za realizację działań na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach projektu systemowego pn. „My samodzielni”.

 

PROJEKT SYSTEMOWY "MY SAMODZIELNI" 2013

 

 

 

Ruszyła VI edycja projektu systemowego „My samodzielni”

 

Dnia 10.04.2013 r. został podpisany aneks nr UDA - POKL.07.01.02-26-001/08-10 do umowy ramowej pomiędzy Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach, a Powiatem Koneckim/Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich na realizację projektu systemowego współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach europejskiego Funduszu Społecznego pn. "My samodzielni".

Od dnia 15 kwietnia br. w Biurze Projektu przy ul. Spółdzielczej 3 w Końskich, prowadzona jest rekrutacja.

Ostateczną listę uczestników projektu na rok 2013 wyłoni i zatwierdzi komisja rekrutacyjna.

Tegoroczny projekt skierowany jest do 3 grup odbiorców:

 1. Wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo - wychowawczych w wieku 15-18 lat,
 2. Usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych w wieku od 18-25 lat,
 3. Osób niepełnosprawnych w wieku aktywności zawodowej (do 64 r. ż), zamieszkujących teren Powiatu Koneckiego, posiadających status osoby bezrobotnej, nieaktywnej zawodowo i/lub zatrudnionej, zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W ramach projektu w roku 2013 oferowane są następujące formy wsparcia:

 1. Indywidualne doradztwo zawodowe, grupowe warsztaty z zakresu kompetencji i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 2. Trening z zakresu kreowania wizerunku z elementami autoprezentacji, podnoszący kompetencje społeczno-zawodowe,
 3. Kursy/szkolenia zakończone uzyskaniem certyfikatu dla wychowanków rodzin zastępczych       w wieku od 15-25 lat i osób niepełnosprawnych,
 4. 10 - dniowy Obóz Aktywnej Integracji połączony z treningiem kompetencji i umiejętności społecznych oraz zajęciami integracyjnymi promującymi aktywne formy spędzania czasu wolnego dla wychowanków rodzin zastępczych w wieku 15-25 lat,
 5. Finansowanie zajęć rehabilitacyjno-relaksacyjnych oraz indywidualnych zajęć rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych, w tym grupowych ćwiczeń usprawniających Nordic Walking,
 6. 14-dniowy Obóz Rekreacyjny dla osób niepełnosprawnych, usprawniających psychoruchowo, połączony z warsztatami z zakresu podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych,
 7. Organizacja i finansowanie indywidualnego poradnictwa specjalistycznego dla UP i otoczenia (prawnik, psycholog, pedagog) oraz grup wsparci

 

W ramach projektu zaplanowano także organizację spotkań rekreacyjno-sportowych (pikników) i imprezy integracyjnej połączonej z konferencja podsumowująca projekt.

W roku bieżącym kontynuowana jest działalność Czytelni Czasopism mieszczącej się w Biurze projektu przy ul. Spółdzielczej 3 w Końskich. W czytelni oprócz prasy, udostępnione jest dla Uczestników projektu oraz otoczenia, stanowisko komputerowe z dostępem do internetu.

 

     

 

Spotkania rekreacyjno – sportowe (pikniki)

dla Uczestników Projektu „My samodzielni” i osób z ich otoczenia.

 

W dniach 18-19 czerwca br. odbyły się 3 spotkania rekreacyjno – sportowe dla Uczestników Projektu „My samodzielni”. Pikniki od lat są tradycyjnym punktem projektu i zawsze cieszą się dużym zainteresowaniem. Tak było i tym razem. Tegoroczne spotkanie zorganizowane zostało na terenie boiska przy Gimnazjum nr 1 w Końskich. W sumie na trzech piknikach bawiło się około 150 osób, w tym wychowankowie rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo - wychowawczych, usamodzielniani wychowankowie rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz osoby niepełnosprawne wraz ze swoim najbliższym otoczeniem. Dla uczestników spotkań przygotowano wiele atrakcji. Dużym zainteresowaniem, zwłaszcza wśród Panów cieszyły się konkurencje strzeleckie tj. dart, dmuchawki indiańskie czy strzelanie z procy. Uczestnicy pikniku mogli zmierzyć się ze sobą w licznych zadaniach drużynowych tj. przeciąganie liny czy wyścig na wieloosobowych nartach. Dla zwycięzców poszczególnych konkurencji przygotowano ciekawe nagrody, w tym plecaki, latarki oraz kije do Nordic Walking.

W trakcie spotkań Uczestnikom serwowano gorące posiłki – żurek oraz na bieżąco przygotowywane dania z grilla – kiełbaskę, kaszankę oraz karkówkę. Słoneczna pogoda i przyjazna atmosfera sprzyjały wspólnemu biesiadowaniu. Uczestnicy mieli okazję poznać się bliżej i spędzić przyjemnie czas na świeżym powietrzu. W pikniku wzięli udział także specjaliści, na co dzień dyżurujący w Biurze Projektu, przy ul. Spółdzielczej 3 – psycholog, pedagog i prawnik. Uczestnicy mogli zasięgnąć ich porady bądź umówić się na spotkanie. Pikniki zakończyły się sukcesem. Uczestnicy spotkań zgodnie twierdzili, że takie imprezy są potrzebne i warto je organizować częściej, ponieważ sprzyjają dobrej zabawie ale przede wszystkim integracji różnych środowisk.

Całość zadania była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL.

 

   

 

TRENING Z ZAKRESU KREOWANIA WIZERUNKU Z ELEMENTAMI AUTOPREZENTACJI,

PODNOSZĄCY KOMPETENCJE SPOŁECZNO – ZAWODOWE

DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – UCZESTNIKÓW PROJEKTU „MY SAMODZIELNI”.

 

W terminach: 13-14 czerwca, 1-2 lipca i 3-4 lipca 2013 r. odbyły się 2-dniowe cykle treningowe z zakresu kreowania wizerunku z elementami autoprezentacji dla niepełnosprawnych Uczestników Projektu „My samodzielni”. Zajęcia prowadzone były przez Instytut Doradztwa Regionalnego i Europejskiego w Krakowie i odbywały się w godzinach popołudniowych w sali konferencyjnej Motelu „Orlen” przy ul. Warszawskiej 49 a w Końskich. Treningi prowadzone były w 30 osobowych grupach w formie wykładów, filmów instruktażowych oraz ćwiczeń grupowych i indywidualnych. Każda z grup, podczas 8 godzin szkolenia, poznała zasady skutecznej komunikacji oraz bariery i ograniczenia w porozumiewaniu się. Uczestnicy zajęć mieli okazję zapoznać się z podstawowymi zasadami savoir – vivre, w tym dotyczącymi powitań, rozmów telefonicznych, dress codu oraz netykiety. Nauczyli się wywierać pozytywne pierwsze wrażenie oraz świadomie kreować swój wizerunek. Podczas treningu poruszano także tematykę asertywności, reagowania na krytykę i budowania adekwatnej samooceny. Ostatni blok tematyczny dotyczył autoprezentacji na rynku pracy. Uczestnicy doskonalili umiejętności związane z tworzeniem dokumentów aplikacyjnych tj. CV i list motywacyjny. Nabyte podczas treningu umiejętności przydadzą się zarówno w pracy jak i w codziennym życiu. Uczestnicy zostali wyposażeni w wiedzę z zakresu komunikacji interpersonalnej oraz kompetencje związane z poszukiwaniem pracy dzięki czemu będą lepiej przygotowani do wejścia na rynek pracy. Po zakończeniu cyklu zajęć każdy z Uczestników Projektu otrzymał certyfikat ukończenia szkolenia.

     

 

GRUPY WSPARCIA I DORADZTWO ZAWODOWE

DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „MY SAMODZIELNI”

 

Informujemy, że Uczestnicy Projektu systemowego „My samodzielni” oraz osoby z ich otoczenia w okresie od maja do grudnia 2013 r., mogą korzystać z bezpłatnego poradnictwa specjalistycznego. Raz w tygodniu, w siedzibie Biura Projektu przy ul. Spółdzielczej 3 w Końskich dyżurują psycholog, pedagog i prawnik. Dodatkowo psycholog oraz pedagog oprócz spotkań indywidualnych proponują Uczestnikom Projektu udział w grupach wsparcia.

Dnia 5 lipca br. w godz. 1400-1700 w Biurze Projektu odbyły się zajęcia dla opiekunów dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym. Grupę poprowadziła psycholog, Pani Anna Dziduch. W trakcie spotkania poruszana była tematyka rozwoju emocjonalnego dzieci oraz radzenia sobie z ich wybuchami złości. Chętni mogli skorzystać z indywidualnych konsultacji, podczas których mieli okazję przeanalizować sytuacje z własnego życia i uzyskać specjalistyczną poradę.

Dnia 10 lipca br. w godz. 1300 - 1800 grupę wsparcia zorganizowała pedagog, Pani Halina Grabarczyk. Zaproponowała ona rodzicom zastępczym oraz ich wychowankom zajęcia z zakresu komunikacji interpersonalnej. Celem spotkania było przybliżenie Uczestnikom metod i sposobów komunikowania się, a także barier komunikacyjnych i sposobów radzenia sobie z nimi. Zajęcia prowadzone były w grupie ale istniała także możliwość konsultacji indywidualnych.

Grupy wsparcia prowadzone były w formie wykładów, prezentacji multimedialnych, dyskusji grupowych oraz ćwiczeń praktycznych. W kolejnych miesiącach psycholog oraz pedagog przygotują kolejne grupowe spotkania, których tematyka będzie dostosowana do potrzeb i oczekiwań Uczestników Projektu.

Od maja 2013 r. Uczestnicy Projektu systemowego „My samodzielni” uczestniczą również w indywidualnym doradztwie zawodowym. Spotkania z doradcą zawodowym służą przede wszystkim przeanalizowaniu swoich umiejętności, doświadczenia zawodowego oraz predyspozycji osobowościowych. Dzięki zastosowaniu różnych narzędzi diagnostycznych, w tym licznych kwestionariuszy uczestnik otrzymuje informację na temat posiadanych kompetencji zawodowych. Poznanie swojego kapitału osobistego ułatwia dalsze planowanie ścieżki zawodowej i edukacyjnej. Zainteresowanym Uczestnikom udzielana jest pomoc w sporządzeniu dokumentów aplikacyjnych tj. CV i listu motywacyjnego.

  

  

 

OBOZY AKTYWNEJ INTEGRACJI

POŁĄCZONE Z TRENINGIEM KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „MY SAMODZIELNI”

 

W terminie 1-10 lipca br. wychowankowie rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych w wieku 15 – 25 lat wzięli udział w 10 - dniowym Obozie Aktywnej Integracji, połączonym z treningiem kompetencji i umiejętności społecznych oraz zajęciami integracyjnymi promującymi aktywne formy spędzania wolnego czasu. 21 osób biorących udział w wyjeździe, zakwaterowanych zostało w Rezydencji Markus w Przesiece, w zacisznej Dolinie Czerwienia w Karkonoszach. Dla uczestników wyjazdu przygotowano wiele atrakcji m. in. warsztaty survivalowe, podczas których młodzież miała okazję poznać techniki rozpalania ognia, budowania obozowiska, bezszelestnego poruszania się oraz czytania mapy. Zdobytą wiedzę mogli przetestować podczas gier terenowych, w trakcie których doskonalili również swoje umiejętności taktyczne. Uczestnicy wyjazdu zostali również przeszkoleni w zakresie ratownictwa medycznego.

Podczas spotkań grupowych z psychologiem, młodzież podniosła swoje kompetencje społeczne, w tym umiejętność współpracy i komunikowania się. Organizator wyjazdu przygotował także szereg zajęć o charakterze integracyjno – sportowym, tj. ogniska, dyskoteki, gry planszowe oraz konkurencje sprawnościowe. Podczas całodniowej wycieczki po Kotlinie Jeleniogórskiej, Uczestnicy Projektu zwiedzili zamek Chojnik, wodospad Szklarki, Szklarską Porębę oraz Muzeum Mineralogiczne.

Dzięki udziałowi w Obozie, młodzież miała okazję zintegrować się, a także aktywnie i przyjemnie spędzić czas na łonie natury. Uczestnicy zdobyli wiedzę, która ułatwi im nie tylko przetrwanie w trudnych warunkach ale także codzienne funkcjonowanie.

Całość zadania była współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL.

  

  

 

AKTYWIZACJA SPOŁECZNA I ZDROWOTNA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „MY SAMODZIELNI”

 

W terminie od 13.09.2013 r. do 27.09.2013 r. 50 niepełnosprawnych uczestników projektu systemowego „My samodzielni” wraz z 10 opiekunami, wzięło udział w 14 - dniowym Obozie Rekreacyjnym, połączonym z warsztatami z zakresu podnoszenia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych. Obóz odbył się w Kompleksie Wypoczynkowo - Rehabilitacyjnym „MARZENIE” w Zakopanem. W ramach wyjazdu zrealizowano 20 godzin zajęć warsztatowych z psychologiem. Tematyka spotkań była dostosowana do możliwości i potrzeb osób biorących w nim udział. Istotnym elementem wyjazdu była poprawa kondycji zdrowotnej. Każdy z uczestników miał zapewniony jeden zabieg rehabilitacyjny dziennie, zgodnie z zaleceniem lekarza (jonoforeza, elektroterapia, okłady borowinowe czy masaż klasyczny). Dostępne były również nowoczesne zabiegi typu Body Detox, rezonans stochastyczny oraz terapia energotonowa HiTop. Dla uczestników wyjazdu organizatorzy przygotowali szereg zajęć o charakterze rekreacyjnym i ogólnousprawniającym, w tym REHA-Fitness i Nordic Walkig. Do dyspozycji była również siłownia. Uczestnicy projektu przez cały okres wyjazdu, brali udział w zajęciach edukacyjno-krajoznawczych, tj. spacery po okolicy m.in. do Kuźnic i pod Nosal. Dzięki obecności doświadczonego przewodnika, mieli okazję zwiedzić Dolinę Kościeliska i Rusinową Polanę. Dużym zainteresowaniem cieszyły się spotkania kulturalno-oświatowe, które bardzo dobrze spełniały swoją integracyjną rolę. Dla uczestników wyjazdu zorganizowano wieczorki taneczne, grill i projekcje filmowe. Ciekawą propozycją był wieczór regionalny z degustacją serów podhalańskich i herbaty góralskiej. Mimo chłodnej, wrześniowej aury, uczestnicy wrócili z Zakopanego zadowoleni i wypoczęci.

Niepełnosprawni uczestnicy projektu „My samodzielni”, którzy nie brali udziału w 14 - dniowym Obozie Rekreacyjnym, zostali zakwalifikowani do udziału w indywidualnych zajęciach rehabilitacyjnych. Realizatorem zleconej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich usługi był Gabinet Fizjoterapii „Zdrowie” w Końskich. Każdy z uczestników skorzystał z 8 godzin zabiegów obejmujących m.in. hydroterapię (hydromasaż, kąpiel perełkowa), masaże, elektroterapię (jonoforeza), kinezyterapię (rowerek, rotor) oraz 2-godzinnego instruktażu Nordic Walking. Wszyscy uczestnicy indywidualnych zajęć rehabilitacyjnych zgodnie stwierdzili, że zabiegi korzystnie wpłynęły na ich zdrowie - nastąpiło polepszenie sprawności fizycznej i kondycji psychicznej oraz wzmocnienie odporności.

Dodatkowo, w celu promowania zachowań prozdrowotnych, 90 niepełnosprawnych uczestników projektu otrzymało karnety uprawniające ich do korzystania z oferty Pływalni Miejskiej w Końskich.

Całość opisanych zadań została sfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

  

  

 

 

Grupowe warsztaty z zakresu rozwoju kompetencji i podnoszenia kwalifikacji zawodowych

 

W październiku 2013 r. dla 120 Uczestników Projektu zorganizowano grupowe warsztaty z zakresu rozwoju kompetencji i podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Zajęcia odbywały się w kilkunastoosobowych grupach i były prowadzone przez doradcę zawodowego. Tematyka szkolenia dotyczyła pojęcia grupy społecznej i procesów jakie w niej zachodzą. Uczestnicy przekonali się na czym polega grupowe podejmowanie decyzji oraz jakie ryzyko i jakie korzyści ze sobą niesie. Na podstawie opisów przypadku, poznali zjawisko syndromu grupowego myślenia. Następnie, w trakcie ćwiczeń praktycznych każdy miał okazję sprawdzić swoje umiejętności współpracy. Uczestnicy zajęć wypełnili także kwestionariusz Belbina, dzięki któremu lepiej poznali zagadnienie ról grupowych oraz przekonali się jaką rolę każdy z nich preferuje najbardziej.

Zajęcia dla każdej z grup trwały 4 godziny zegarowe i były uzupełnieniem indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym.

 

  

  

 

3 – dniowe wyjazdowe szkolenia

pn. „Mediacje i negocjacje w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych”

 

W terminach 11-13 oraz 18-20 października 2013 r. odbyły się wyjazdowe szkolenia pod nazwą „Mediacje i negocjacje w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych”. W działaniu wzięło udział 60 osób - Uczestnicy Projektu oraz osoby z ich otoczenia. Szkolenie odbywało się w Krakowie, w hotelu Junior ***.

W trakcie 16 godzin zajęć Uczestnicy dowiedzieli się czym jest konflikt oraz jakie są drogi rozwiązywania problemów. Przybliżona została im tematyka komunikacji interpersonalnej, w tym negocjacji i mediacji. Poruszane były zagadnienia związane z samooceną, kontrolą emocji oraz wychowywaniem dzieci. Tematyka zajęć była na bieżąco dostosowywana do potrzeb grupy szkoleniowej, dzięki czemu każdy mógł uzyskać informacje, które będą mu przydatne w codziennym życiu. Istniała również możliwość indywidualnych konsultacji z trenerem.

Podczas wyjazdu szkoleniowego nie zabrakło również atrakcji. Drugiego dnia pobytu, dla uczestników zajęć zorganizowano spacer po rynku w Krakowie. Kluczowym punktem wycieczki było zwiedzanie Muzeum Wisławy Szymborskiej. Uczestnicy przez cały okres szkolenia mieli zapewnione miejsca noclegowe w hotelu oraz pełne wyżywienie. W przerwach między zajęciami dostępny był serwis kawowy. Obie grupy wróciły z wyjazdu zadowolone i bogatsze w wiedzę.

Całość zadania była współfinansowana ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

  

  

 

 

Kursy dla Uczestników Projektu „My samodzielni”

 

Kolejnym działaniem realizowanym w ramach projektu systemowego „My samodzielni” były kursy według indywidualnych potrzeb. Każdy ze 120 Uczestników  Projektu zrealizował jeden, wybrany przez siebie kurs mający na celu podniesienie bądź poszerzenie kwalifikacji zawodowych. Wychowankom rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych zaproponowano uczestnictwo w następujących szkoleniach:

 • Prawo jazdy kat. B,
 • Pracownik administracyjno – biurowy z obsługą komputerowych programów użytkowych,
 • Język niemiecki, poziom średniozaawansowany,
 • Język angielski, poziom średniozaawansowany,
 • Kucharz z organizacją przyjęć okolicznościowych,
 • Fryzjer,
 • Kosmetyczka,
 • Profesjonalna obsługa klienta.

Każdy z kursów znalazł swoich zwolenników. Jednak największym zainteresowaniem wśród młodzieży cieszył się kurs pracownika administracyjno – biurowego z obsługą komputerowych programów użytkowych.

Osoby niepełnosprawne, biorące udział w projekcie mogły skorzystać z jednego z 3 zaproponowanych kursów:

 • Podstawowy kurs komputerowy z nauką obsługi Internetu,
 • Florystyczny,
 • Profesjonalna obsługa klienta.

Zdecydowanie najbardziej popularny był podstawowy kurs komputerowy, choć wśród pań dużym zainteresowaniem cieszył się również kurs florystyczny.

Każdy z kursów kończył się uzyskaniem certyfikatu, potwierdzającego nowo nabyte umiejętności. Szkolenia realizowane były przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach - Centrum Kształcenia Zawodowego w Końskich.

Całość zadania była współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  

  

 

2 - dniowe wyjazdowe szkolenie dla wychowanków rodzin zastępczych

i placówek opiekuńczo – wychowawczych – wychowanków wieku 15-18 lat

oraz osób pełniących funkcję rodziny zastępczej oraz otoczenia.

 

W terminie 9-10 listopada 2013 r. w ramach projektu „My samodzielni” zorganizowano 2-dniowe wyjazdowe szkolenie dla wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych w wieku 15-18 lat oraz osób pełniących funkcję rodziny zastępczej/otoczenia. Szkolenie odbyło się w Krakowie. W wyjeździe wzięło udział 30 osób. Szkolenie miało na celu pogłębienie relacji między młodzieżą a ich opiekunami. Zajęcia trwające 12 godzin, prowadzone były przez psychologa i obejmowały zagadnienia z zakresu komunikacji interpersonalnej, psychologii społecznej i wychowawczej. Podczas wyjazdu nie zabrakło również atrakcji. Wychowankowie wraz z osobami ze swojego najbliższego otoczenia mieli okazję zwiedzić m.in. Podziemia Rynku Głównego w Krakowie.

Całość zadania była współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

3 - dniowy wyjazdowy warsztat dla Uczestników Projektu „My samodzielni”

pn. „ABC Przedsiębiorczości”.

 

Szkolenie zostało zorganizowane w terminie 29 listopada – 1 grudnia 2013 r. w Krakowie. W działaniu wzięło udział 50 osób. W trakcie 20 godzin zajęć uczestnicy poznali podstawy prawne i formy organizacyjne prowadzenia działalności gospodarczej. Dowiedzieli się jak krok po kroku zarejestrować firmę i opracować skuteczny biznesplan. Podczas wyjazdu nie zabrakło również atrakcji. Kluczowym punktem harmonogramu była wizyta w Muzeum Narodowym.

Całość zadania była współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

3 - dniowe szkolenie dla wychowanków rodzin zastępczych

i placówek opiekuńczo – wychowawczych w wieku 15-25 lat

pn. „Dojrzałe macierzyństwo”.

 

Kolejnym działaniem zorganizowanym w ramach projektu „My samodzielni” były 3 – dniowe warsztaty pn. „Dojrzałe macierzyństwo”. Zajęcia odbywały się w dniach 20-22 listopada w Końskich. Zajęcia składały się z trzech bloków tematycznych. Pierwszy z nich stanowił trening więzi emocjonalnych, kolejny dotyczył komunikacji interpersonalnej. Trzeci i zarazem ostatni blok tematyczny nosił nazwę „Gdy zostanę mamą – tatą”. Ta część prowadzona była przez położną. W tracie zajęć młodzież poznała zagadnienia związane z przebiegiem ciąży oraz pielęgnacją i opieką nad noworodkiem. Szkolenie miało na celu przygotować Uczestników Projektu do odpowiedzialnego pełnienia roli rodziców.

Całość zadania była współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Uroczysta konferencja podsumowująca projekt systemowy „My samodzielni”

 

Dnia 6 grudnia 2013 r. na sali bankietowej „U Motyla” odbyła się uroczysta konferencja podsumowująca projekt systemowy „My samodzielni”. Pierwsza część konferencji składała się z wystąpień Pani Dyrektor PCPR w Końskich Jadwigi Życkiej i koordynatora projektu Anny Kołby-Piekarskiej podczas której zaprezentowano przebieg projektu w 2013 r. Część drugą spotkania stanowiła zabawa integracyjna z licznymi konkursami. Uczestnicy konferencji mieli możliwość podzielenia się refleksjami na temat projektu „My samodzielni” zostawiając pamiątkowy wpis w kronice. Spotkanie przebiegało w miłej i radosnej atmosferze. Uczestnicy zgodnie podkreślali, że takich projektów powinno być zdecydowanie więcej.

Całość opisanych zadań była współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.